ระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนางแล

Main Article Content

อังศนา พงษ์นุ่มกูล
จักรี พิชญ์พิบุล
อัญชลี ทิพย์โยธิน
บุตรี เวทพิเชฐโกศล

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการองค์ความรู้ เรื่องความเชื่อและพิธีกรรม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนางแล ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อได้แก่ 1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมตำบลนางแล 2) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรม ตำบลนางแล ประชากรได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลนางแลและบุคคลทั่วไป โดยการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือสำหรับจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมตำบลนางแล 2) แบบวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมตำบลนางแล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมตำบลนางแล และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ประสิทธิภาพโดยภาพรวมของระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมตำบลนางแล อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ( gif.latex?\bar{X}= 3.80, SD.=0.76)  2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของเทศบาลตำบลนางแล โดยภาพรวมของระบบ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ( gif.latex?\bar{X}= 4.63, SD.=0.68)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิจารณ์ พานิช. (2558). การจัดการความรู้. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558. จาก http://huahin.dusit.ac.th/bg/KM/KM_ Article.pdf. 2558.
__________. (2558). ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : 1. การจัดการความรู้คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558. จาก https://www.gotoknow.org/posts/596407. 2558.
__________. (2558). ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๑. การจัดการสารสนเทศ และสาระความรู้. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558. จาก https://www.gotoknow.org/posts/598916. 2558.

เบญจมาศ เมืองเกษม . (2557). การสังเคราะห์และจัดระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนนางแล. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.

วัฒนธรรมกับระบบความเชื่อในสังคมไทย. (2558). สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558. จาก http://www.baanjomyut .com/ library/ culture_faith/02.html. 2558.