วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นเล่มปิดท้ายของปีที่ 10 ที่วารสารได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับฉบับนี้ มีบทความทั้งสิ้น 20 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 14 เรื่อง บทความวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เรื่อง และ บทความวิชาการ 1 เรื่อง ทุกเรื่องล้วนน่าสนใจและมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเจ้าของบทความ ทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้บทความมีความสมบูรณ์พร้อมนำเสนอในวารสารเล่มนี้

กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มุ่งเน้นให้การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้คนไทยเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก

จึงเป็นที่แน่ชัดว่า การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จะทำให้เกิดทักษะการคิด มีองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถนำไปสู่การมีทักษะชีวิตที่ดี  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย มุ่งมั่นตั้งใจให้วารสารที่จัดทำขึ้นนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สนใจสืบค้น ไม่ว่าจะนำไปใช้อ้างอิงในงานทางวิชาการต่าง  ๆ หรือนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางวารสารฯ ภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นไปเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง

เผยแพร่แล้ว: 2018-07-14

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

จุฑามาศ เมืองมูล, พัชรา ก้อยชูสกุล, มณุเชษฐ์ มะโนธรรม, วรัญญา มณีรัตน์, อารีย์ จอแย, สุพรรณ วนิชปริญญากุล

186-195

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยสื่อมัลติมีเดีย

กลชาญ อนันตสมบูรณ์, ประสิทธิ์ สารภี, ชลิดา จันทจิรโกวิท, กฤษณะ สมควร

196-207

ระบบจัดการองค์ความรู้เรื่องความเชื่อและพิธีกรรม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนางแล

อังศนา พงษ์นุ่มกูล, จักรี พิชญ์พิบุล, อัญชลี ทิพย์โยธิน, บุตรี เวทพิเชฐโกศล

208-216