การวิเคราะห์คำอุปลักษณ์ในหนังสือลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ กรณีศึกษา ตอน มหันตภัยแห่งแหวน

Main Article Content

อภิญญา มะโนคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์คำอุปลักษณ์ ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ กรณีศึกษา ตอน มหันต-ภัยแห่งแหวน เขียนโดย J.R.R. Tolkien (John Ronald Reuel Tolkien) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารูปแบบการใช้คำเชิงเปรียบเทียบที่เรียกว่า Metaphor หรือ คำอุปลักษณ์ เป็นการวิจัยเชิงเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วิธีวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะประเภท สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตารางการวิเคราะห์ การใช้คำอุปลักษณ์ คำนวณโดยใช้สถิติค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นอธิบายลักษณะที่มีต่อบริบทหรือเนื้อเรื่อง แล้วนำมาสรุปและรายงานผล


ผลการวิจัยพบว่า มีคำอุปลักษณ์ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ 7 ประเภทจากทั้งหมด 20 ประเภท และสามารถแบ่งออกเป็นระดับตามลำดับของความถี่ของการปรากฏดังนี้ พบมากที่สุด ได้แก่ Dead Metaphor คิดเป็นร้อยละ 73.96 รองลงมา Extended Metaphor คิดเป็นร้อยละ 8.40 Complex Metaphor คิดเป็นร้อยละ 6.72 Compound Metaphor คิดเป็นร้อยละ 4.20 ขณะที่ Creative Metaphor และ Orientation Metaphor มีความถี่เท่ากัน คือ ร้อยละ 2.52 และคำอุปลักษณ์ที่มีการใช้น้อยที่สุด คือ Root Metaphor        คิดเป็นร้อยละ 1.68  การศึกษาดังที่ได้กล่าวมานี้ ช่วยให้เข้าใจ วัฒธรรมในเชิงเปรียบเทียบในวรรณกรรมภาษาต่างประเทศและช่วยให้ เข้าใจเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปขยายผลในการทำความเข้าใจในการอ่าน วรรณกรรมอื่นๆ และท้ายที่สุดยังสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานวิจัยต่อไปได้ในภายภาคหน้าอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

Griffith, John W. & Frey, Charles H. (1987). Classic of children's Literature (2 ed.). New York: Macmillan Publishing Company.

Kennedy, Victor. (2008). Figurative language. (Online). Available : http://www.Gear5.pfmb.uni-mv.si/eng/text/figlang.html

Lakoff, George. (1993). The contemporary theory of metaphor in Ortony, Metaphor and Thouht. (Andrew Ed. 2rd ed.). Cambridge University Press.

Lakoff, George , & Johnson, Mark. (1980). Metaphor we live by. University of Chicago Press.

Lakoff, George & Turner, Mark. (1989). More Than Cool Reason: A Field Guide to poetic Metaphor. University of Chicago Press.

Lamb, Annette & Larry, Johnson. (2007). Figurative language Available: http://www.eduscapes.com/42explore/figlan.htm.,.

Shipley, J. (1983). Dictionary of World Literacy Terms. Available : http://www.lcc.gatech.edu/gallery/rhetoric/terms/metaphor.html

Sutherland, Zena & Arbuthnot, May Hill. (1989). Childern and Books (7th ed.). Scott: Foresmen and Company.