การวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ ในเพลงฮิพฮอพ: กรณีศึกษาเพลงของมาร์แชลล์บรูซ มาเทอร์ที่สาม

Main Article Content

ทินพัทธ์ กุลวาชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์การใช้ภาษาภาพพจน์ ซึ่งปรากฎอยู่ในเพลงฮิพฮอพ ร้องโดยมาร์แชลล์บรูซ มาเทอร์ที่สาม โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ภาษาภาพพจน์เป็นการวิจัยเอกสารเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วิธีวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะประเภท สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตารางการวิเคราะห์ การใช้ภาษาภาพพจน์ คำนวณโดยใช้สถิติค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นอธิบายลักษณะที่มีต่อบริบทหรือเนื้อเรื่อง แล้วนำมาสรุปและรายงานผล


ผลการวิจัยพบว่า มีภาษาภาพพจน์ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ 6 ประเภท และสามารถแบ่งออกเป็นระดับตามลำดับของความถี่ของการปรากฏดังนี้ พบมากที่สุด ได้แก่ Slang คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมา Simile คิดเป็นร้อยละ 8.40 Complex Metaphor คิดเป็นร้อยละ 6.72 Compound Metaphor คิดเป็นร้อยละ 22.1 ขณะที่ Hyperbole และ Irony มีความถี่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 11.8 และ 11.3 การศึกษาดังที่ได้กล่าวมานี้ ช่วยให้เข้าใจในการใช้ภาษาภาพพจน์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเพลงและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปขยายผลในการทำความเข้าใจในการวิเคราะห์บทเพลง และท้ายที่สุดยังสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานวิจัยต่อไปได้ในภายภาคหน้าอีก ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ

เอกสารอ้างอิง

Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Collins SR, et al. (2007). Toward a comprehensive atlas of the physical interactome of Saccharomyces cerevisiae.
Mol Cell Proteomics 6(3):439-50.

Runnels Terri. (2001). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=xRW7yoRd8G0