สภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Main Article Content

เบญจวรรณ โปทาวี

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต2 และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 127 คน
   ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกำหนดหลักการเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษามีการดำเนินการมากที่สุด,ด้านการศึกษาความต้องการของผู้เรียน สังคม ชุมชน,ด้านการนำหลักสูตรไปใช้,ด้านการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตร และด้านการประเมินผลหลักสูตร สถานศึกษามีการดำเนินการ น้อยที่สุด ตามลำดับ
   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้บริหาร พบว่าผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูศึกษาหลักสูตรแกนกลางให้เข้าใจ และกำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจนอย่างมีระบบ จัดฝึกอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับปรุงสูตรสถานศึกษา และเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียน การวัดและการประเมินผล ผู้เรียน กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงจูงใจให้ครูที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีการนิเทศการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การสอนมีคุณภาพ ติดตามประเมินผลเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึกและมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

ถวิล แพงยา. (2550). การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ. การค้นคว้าอิสระ. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

ปรียานุช อาณาเขตต์. (2553). สภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ตาม ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต . มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วชิราวุฒิ ปานพรม. (2551). สภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1. การค้นคว้าอิสระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2550). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. เข้าถึงข้อมูล วันที่กรกฎาคม 2556. จาก http://sufficiencyeconomic.org.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2554). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556.กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.