วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รวบรวมบทความรวม 12 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 เรื่อง งานวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เรื่อง และบทความทางวิชาการ 2 เรื่อง ที่มีความหลากหลายในแต่ละศาสตร์อย่างน่าสนใจยิ่ง เนื้อหาของบทความที่นำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแบบการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางพุทธ การสร้างชุดการสอน การจัดการเรียนการสอน การเปรียบเทียบความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก ยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลในศาลแขวงนครสวรรค์ และบทความที่นำเสนอถึงด้านจิตวิทยาในเรื่องพุทธจิตวิทยาเพื่อลดการฆ่าตัวตายโดยพิธีกรรมสืบชะตาในล้านนา ทุกบทความได้สะท้อนองค์รู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม จึงเป็นงานที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของแต่ละสังคมอย่างเหมาะสม
      ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์และกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทความให้มีความสมบูรณ์ และเจ้าของบทความทุกท่านที่จัดส่งผลงานทางวิชาการอันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานวารสารคงอยู่คู่สังคมอย่างมีคุณค่า และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด เป็นการร่วมกันสรรสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-01-24

บทบรรณาธิการ

เลหล้า ตรีเอกานุกูล