กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

จุฬาลักษณ์ ทองอินทร์

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากลวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับครูในระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงราย การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์ในห้องเรียน สัมภาษณ์ และบันทึกวีดีทัศน์ โดยผู้วิจัยทำการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครู จำนวน 4 คน ทำการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 และ6 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นการสอนภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2557 - 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1โดยการสังเกตจากบันทึกวีดีโอ และการสัมภาษณ์ เพื่อทำการวิเคราะห์กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษตามทฤษฎีของ Alliance for Excellent Education ปี 2548 ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 4 วิธี 1) กลวิธีการพัฒนาคำศัพท์ และภาษาเป็นการเน้นให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคำศัพท์และภาษา 2) กลวิธีการนำเข้าสู่การมีปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียน เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มและกิจกรรมในห้องเรียน 3) กลวิธีการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เป็นการเข้าถึงระดับภาษาและทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และ 4) กลวิธีรูปแบบกิจกรรมผังภาพ และรูปภาพ เป็นการใช้สื่อในการช่วยสอนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ดียิ่งขึ้น
   ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดคือ ครูใช้กลวิธีในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ กลวิธีการพัฒนาคำศัพท์ และภาษาเป็นการเน้นให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคำศัพท์และภาษา คิดเป็นร้อยละ 34 กลวิธีรูปแบบกิจกรรมผังภาพ และรูปภาพ คิดเป็นร้อยละ 17 และครูใช้กลวิธีการนำเข้าสู่การมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amjah. (2014). A Study of Teachers' Strategies so Develop Students' Interest towards Learning English as a Second Language. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 134(1). 188-192.

Burke, Jim. (2011). The English Teacher’s Companion. Portsmouth, NH: Heinemann.

Khunsamrong, S. (2010). A study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English with Specific Reference to the First Year Students at the Northern Campusses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Kipper Hants. (2010). Effective Teaching Strategies for Direct and Indirect Instruction in Teaching Engineering Implemented At Tallinn University of Technology. Problems of Education in the 21st Century, 36(1). 60-75.

Noom-ura, S. (2013). English-Teaching Problems in Thailand and Thai Teachers' Professional Development Needs. Thammasat University (Rangsit Campus), 6(11). 139.

Office of the Education Council. (2014). Annual Report 2012. Bangkok: Office of the Education Council.

Reports Ordinary National Educational Test Academic year 2012-2013. (2015). Bangkok: National Institute of Educational Testing Service (Public Organization).

Zaini Amir. (2012). Mobile Learning Readiness among Malaysian Students at Higher Learning Institutes. Asian Social Science, 8(12). 276-283.