การศึกษากลวิธีการสอนของครูเจ้าของภาษาอังกฤษที่สอนนักเรียนในโครงการหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

Main Article Content

Ruben Pandi Quitolbo

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสอนของครูเจ้าของภาษาที่สอนนักเรียนในโครงการหลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประเด็นการศึกษามี 4 ประเด็นคือ ด้านการจัดการเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู การตั้งคำถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกลวิธีการสอนที่มีประสิทธภาพและประสิทธิผลของซูร่ง (Xuerong 2012) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยโดยการสังเกตการสอนจริงในชั้นเรียน การบันทึกกลวิธีการสอนด้วยวีดิทัศน์ และการตรวจสอบคุณภาพการเรียนด้วยวิธีการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูเจ้าของภาษาที่สอนในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนในโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, และ 3.2) จำนวน 180 คน โดยมีการสังเกตการสอนและบันทึกวีดิทัศน์การสอนของกลุ่มตัวอย่างตามชั้นเรียนที่กำหนดแบบสุ่ม
   ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าครูเจ้าของภาษาใช้กลวิธีการสอนที่แตกต่างกันและสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียนและมีครูเจ้าของภาษาบางท่านยังคงใช้กลวิธีการสอนแบบดั้งเดิมเช่น การใช้เอกสารประกอบการเรียน ตำราเรียน กระดานดำและชอล์ก และบัตรคำ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการศึกษาสรุปได้ว่าครูเจ้าของภาษาส่วนใหญ่ใช้กลวิธีสอนแบบใหม่ในการสอน ได้แก่ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สื่อโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เรียนที่มีต่อครูเจ้าของภาษาในระดับดีมากปรากฎดังนี้ การใช้กลวิธีการสอน ร้อยละ 47 การตั้งคำถาม ร้อยละ 42 การจัดการด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน ร้อยละ 31 การแก้ไขข้อผิดพลาด ร้อยละ 18

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Allwright, D. and Bailey k. 1991. Focus on the Language Classroom: An Introduction to Classroom Research for Language Teachers. Cambridge: CUP.

Brophy, J. 1981. Teacher Praise: A Functional Analysis. Review of Educational Research, 51.

Chaudron, C. 1988. Second Language Classrooms: Research on Teaching and Learning. Cambridge: CUP. Chenoweth, N. A., R. R. Day, A. E.

Ellis, R. 1999. The Study of Second Language Acquisition. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Nunan, D. 1991. Language Teaching Methodology: A Textbook for Teachers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.

Prodromou, L. 1991. The good Language Teacher. English Teaching Forum (April).

Rivers, W. M. 2000. Interactive Language Teaching. Beijing: People’s Education Press.

White, J, and Lightbown P.M. 1984. Asking and Answering in ESL Classes. Canadian Modern Language Review, (40): 224-228.

Willing, K. 1988. Learning Styles in Adult Migrant Education. Adelaide: National Curriculum Resource Center.

Xuerong 2012. Excellent English Teachers’ Classroom Strategies: A Case Study of Three College English Teachers in China. Higher Education of Social Science, 2(1): 1-7

Xueyan, 2003. On the Study of Foreign Language Teachers’ Classroom Strategies. Foreign Language Teaching and Research, (35): 54-61.