ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

Main Article Content

ธีรเดช มีสัตธรรม

บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะความเป็นผู้นำของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2) สร้างยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ และ 3) ศึกษาผลของการใช้ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการวิจัยและพัฒนาใช้แผนแบบการทดลองพิสูจน์สมมติฐานแบบการทดลองกึ่งจริง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะความเป็นผู้นำ แบบทดสอบความรู้ แบบวัดสมรรถนะ แบบวัดเจตคติ และหลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย และ ค่า t-test ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการบรรยายเชิงพรรณนาจากสภาพจริง
   ผลการวิจัย พบว่า
   1. ผลการศึกษาสมรรถนะความเป็นผู้นำของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นำ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะผู้นำ 3) ด้านพฤติกรรม 4) ด้านการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
   2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ 2) การพัฒนาการเป็นผู้นำ และ3) การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
   3. ผลของการใช้ยุทธศาสตร์ พบว่า กลุ่มทดลอง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ มีพฤติกรรมการใช้สมรรถนะความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน และ มีเจตคติต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เฉลียว บุรีภักดี. (2550). เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา.นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.

บรรจบ กิมเกถนอม. (2548). การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ:มิตรภาพการพิมพ์.

ราชกิจจานุเบกษา. (2551). ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2551.

วาสนา ปินตา. (2549). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีกองทุนหมู่บ้านในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริพงษ์ เพียศิริ. (2545). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา พุทธศักราช 2543 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.