วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รวบรวมบทความรวม 18 เรื่อง ล้วนแต่เป็นบทความวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ได้ เนื้อหาของบทความที่นำเสนอให้ฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน ปัจจัยการจัดการสาธารณสุข กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้ การวิเคราะห์วรรณกรรมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา บทบาทชายหญิงและความเชื่อในนิทาน ชนเผ่า “กาดเมืองเชียงตุง” ในบริบทการค้าและความเป็นชาติพันธุ์ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างชุดการสอนแบบฝึกทักษะจาจวงเหยาของกู่เจิง และ การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณฑิตศึกษา ทุกบทความเป็นงานที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละบริบทได้
   ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์และกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทความให้มีความสมบูรณ์ และเจ้าของบทความทุกท่านที่จัดส่งผลงานทางวิชาการอันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานวารสารคงอยู่คู่สังคมอย่างมีคุณค่า และขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด เป็นการร่วมกันสรรสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-04

บทบรรณาธิการ

เลหล้า ตรีเอกานุกูล