บทบรรณาธิการ

Main Article Content

เลหล้า ตรีเอกานุกูล

Abstract

  วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เป็นวารสารทางวิชาการที่ได้รวบรวมบทความรวม 15 เรื่อง ล้วนแต่เป็นบทความวิจัย ในศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง ๆ ได้ เนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำ ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน ปัจจัยการจัดการสาธารณสุข กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล การศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้ การวิเคราะห์วรรณกรรมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา บทบาทชายหญิงและความเชื่อในนิทาน ชนเผ่า “กาดเมืองเชียงตุง” ในบริบทการค้าและความเป็นชาติพันธุ์ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การสร้างชุดการสอนแบบฝึกทักษะจาจวงเหยาของกู่เจิง และ การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณฑิตศึกษา ทุกบทความเป็นงานที่ควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละบริบทได้
   ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเนื้อหาในบทความให้มีความสมบูรณ์ และเจ้าของบทความทุกท่านที่จัดส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขยายความรู้สู่สังคม รวมทั้งขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตร ติดตามวารสารมาโดยตลอด เป็นการร่วมกันสรรสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ

Most read articles by the same author(s)