ปัจจัยการจัดการสาธารณสุขส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

Main Article Content

พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสมุทรสาครโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 412 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่เป็นสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่เป็นสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ของการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ผลการศึกษาพบว่า
   ภาพรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านด้านการจัดการสาธารณสุขมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.85) การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ ( r )ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุขกับการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับ 0.514 ที่ระดับนัยสำคัญ เท่ากับ 0.00 และผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุข (X1) มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ (Y) เท่ากับ 0.69 จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยด้านการจัดการสาธารณสุขส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน. (2549). คู่มือการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาลาโมดแอ็ดแอนด์พริ้น.

กระทรวงแรงงาน . (2557). ประเทศไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ. เข้าถึงได้จาก http://www.mol.go.th/international01.html เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2539) .ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญชิน ตั้งบุญชัยเจริญ. (2557). การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและห้องเย็นแปรรูปอาหารทะเล บริเวณจังหวัดชายทะเลภาคกลาง. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ปกรณ์ ศิริประกอบ. (2556). 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์:แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปวีณรัตน์ แสงโทณ์โพธิ์. (2557). ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงของชาติในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมือง : กรณีศึกษา 4 จังหวัดชายแดน ลุ่มน้ำโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม). ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

เพ็ชราภรณ์ชัชวาลชาญชนกิจ และพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย,21(2),80-89.

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2556). การจัดการภาครัฐแนวใหม่. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์.

วรเดช จันทรศร. (2551) .การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธรรมสาร จำกัด.

วสันต์ ศิลปะสุวรรณ. (2553). พฤติกรรมสุขภาพ.พฤติกรรมแบบสุขภาพ. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข

ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2545) .นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. (2552) .ผลกระทบของการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเมืองการค้าชายแดนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. (2546). นโยบายสาธารณะแนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร :เสมาธรรม.

สุวารี เจริญมุขยนันท์ และคณะ. (2556). การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา :กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด. กรุงเทพมหานคร : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข.

สุวิมล ติรกานันท์. (2550). การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวทางสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2540). แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่7 (พ.ศ. 2535-2539) . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (2554) . การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาบริการและการใช้บริการเพื่อพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพ และการจัดบริการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการสำหรับแรงงานข้ามชาติ :กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง. มูลนิธิรักษ์ไทย (ฟ้ามิตร 2).

Aday , L.A and Andersen, R . (1981). Equity of Access to medical Care A concept and Empirical Overview ,Medical Care.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York: Harper & Row.

Gulliford,M.(2001). Access to Health care, NCCSDO. (online) available from. http://www.sdo.Ishtm.uk/PDF/Access Scoping Exercise Report.

World Health Organization. (2004). Towards age-friendly primary health care. Geneva, Switzerland: Author.