การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

Main Article Content

สิทธิชัย มูลเขียน

บทคัดย่อ

  การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 2) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ประชากรในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 46 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบประเมินความคิดเห็นด้านบริบท ด้านปัจจัย และ ด้านกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 2) แบบสรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ผลการประเมิน พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัย และ ด้านกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านผลผลิต พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ ทั้งระดับมัธยมปีที่ 3 และ ปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกข้อมีค่ามากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไป ตามเกณฑ์สูงสุดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ รักความเป็นไทย รองลงมาได้แก่ มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร และข้อที่มีค่าร้อยละอันดับสุดท้ายได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เจนจิรา ชมชื่นใจ. (2552). การประเมินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นงนภัส บุญเหลือ. (2553). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยใช้ CIPP Model. หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการสร้างสถิติสำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวิริยสาส์น

รัตนะ บัวสนธ์. (2555). รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 9, 2556, จาก http://www.rattanabb.com/html.

รุจิร์ ภู่สาระ. (2545). การเขียนแผนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยส์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.