การสำรวจและศึกษาภาพรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สำคัญในเขตที่ย่านตัว เมืองเก่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย Survey and study of important cultural resources in the district area Chiang Rai Old Town, Mueang District, Chiang Rai Province

Main Article Content

นครินทร์ น้ำใจดี

บทคัดย่อ

  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสำรวจแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในเขตย่านเมืองเก่าเชียงราย ที่ตั้งอยู่ในย่านถนนสิงหไคล ถนนอุตรกิจ ถนนธนาลัย ถนนบรรพปราการ ถนนพหลโยธิน (สายเดิม) ถนนศรีเกิด ถนนวิเศษเวียง ถนนรัตนาเขต ถนนสุขสถิตย์ ถนนไตรรัตน์ และถนนงำเมือง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การลงภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และนำข้อมูลไปสู่การจัดทำเอกสารระบุความสำคัญ คัดเลือกแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนที่ทรัพยากรทางวัฒนธรรม


  ผลของการศึกษาสามารถสรุปผลการสำรวจแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในเขตย่านเมืองเก่าเชียงราย แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ 1) วัดและศาสนสถาน 2) กำแพงเมืองและคูเมือง 3) พิพิธภัณฑ์และลานกลางเมือง 4) อาคารราชการและสถานศึกษา 5) อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน 6) แหล่งมรดกความทรงจำและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น     7) ย่านวัฒนธรรม และย่านการค้า และนำข้อมูลที่ได้ทำแผนที่ทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการอนุรักษ์ทางกายภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรม


คำสำคัญ: ย่านตัวเมืองเก่าเชียงราย  ทรัพยากรทางวัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกรียงศักดิ์ อุปรา, สัมภาษณ์ 25 กันยายน 2560 ,ร้านเวสการม่าน ถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย

โครงการสนับสนุนการเพิ่มวุฒิของการบุคลากรสู่ระดับบัณฑิต. (2543) เชียงรายใน100ปีที่ล่วงแล้ว . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:สยามโฆษณาและการพิมพ์.

ทวีชัย อาศิรพงศ์พิศิษฐ์ , สัมภาษณ์ 6 กันยายน 2560 , ประธานมูลนิธิสาธารณะกุศลสงเคราะห์

เชียงราย.

ธนิก ชาญเลิศฤทธ์. (2554). การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การ มหาชน).

ปริศนา อุปรา, สัมภาษณ์ 25 กันยายน 2560 ,ร้านเวสการม่าน ถนนไตรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย

ภชฤมน หาญพิพัฒน์. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560, เจ้าของโรงแรมบ้านนอนเพลิน. ที่อยู่ถนนงำเมือง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วิเจย์ จาวลา,สัมภาษณ์ , สัมภาษณ์ 22 กันยายน 2560 ,วัดพระแม่อุมาเทวี อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย

สมโชติ อ๋องสกุล.(2558).ลุ่มแม่น้ำวังประวัติศาสตร์วัฒนธรรม.เชียงใหม่.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.(2556).โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า เชียงราย.กรุงเทพ:กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.