วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นความภาคภูมิใจที่วารสารฉบับนี้เป็นเล่มแรกที่จัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เต็มรูปแบบ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจในการจัดส่งบทความมารับการพิจารณาตีพิมพ์สำหรับผู้ใช้งานในการสืบค้น การใช้อ้างอิง และเป็นแนวทางในการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง

          ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความภาษาไทย 14 เรื่อง และบทความภาษาต่างประเทศ 1 เรื่องรวมทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดยเนื้อหาของบทความที่นำเสนอในฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วมของผู้นำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจ และการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งทุกประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมที่ทันสมัย และควรแค่แก่การเผยแพร่สู่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

          นอกจากนี้ทุกบทความได้รับการวิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บทความทุกเรื่องเกิดองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

          ท้ายนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจเผยแพร่บทความได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่  (New Normal) อย่างยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 27-06-2020