เคล็ดลับพุทธวิธีภาวะของผู้นำกับการบริหารงานในพระพุทธศาสนา

Main Article Content

อารุณ สิทธิวงศ์

บทคัดย่อ

   บทความเรื่อง เคล็ดลับพุทธวิธีภาวะของผู้นำในการบริหารงาน ได้กำหนดวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบไปด้วย 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำในมุมมองของตะวันตก 2) เพื่อศึกษาการประยุกต์หลักธรรมภาวะผู้นำทางพระพุทธศาสนา 3) เพื่อศึกษาเคล็ดลับพุทธวิธีภาวะผู้นำการบริหารงาน ในพระพุทธศาสนา พบว่า ภาวะผู้นำองค์กรเพื่อการบริหารจัดการหากผู้นำยึดมั่นหลักในการดำรงตน ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมตามที่กล่าวมา เช่น 1) ทศพิธราชธรรม 2) จักรวรรดิวัตรธรรม 3) อธิปไตย 4) ราชสังคหวัตถุธรรม 5) สังคหวัตถุธรรม 6) พรหมวิหารธรรม 7) อคติธรรม 8) อิทธิบาทธรรม 9) พลธรรม 10) สัปปุริสธรรม 11) อปริหานิยธรรม 12) กัลยาณมิตรธรรม 13) สารณียธรรม 14) อริยทรัพย์ธรรม 15) บารมีธรรม 16) คหบดีธรรม 17) คุณธรรม 18) ยุติธรรม 19) อธิษฐานธรรม 20) ขันติโสรัจจธรรม เพราะว่าผู้นำนั้นมีบทบาทสำคัญในการให้คุณความดี ที่เป็นโทษ หรือว่าสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ประเทศ หรือว่าชุมชนนั้น ๆ และแก่ผู้ตามได้ และสามารถนำความเสื่อมหรือว่าความเจริญมาให้ หากว่าผู้นำมีความสามารถ ความรู้ที่ชัดเจน ในจารีตประเพณี กฎหมายต่าง ๆ มีความเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคติ ทำงานด้วยความโปร่งใส และมีความจริงใจกับผู้ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่หลงอำนาจ ไม่เบียดเบียน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่า ผู้ตามนั้นให้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อการบริหาร นำพาหน่วยงาน องค์กร ชุมชนหรือว่า หน่วยราชการอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว ก็จะได้ชื่อว่า เป็นผู้นำที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และทัศนคติได้อย่างเกิดผลอย่างจริงจังกับ ผู้ตามและตนเอง ระบบหรือว่าองค์กรก็จะไม่เสียหายเพราะว่ามีผู้นำ นำไปในทางดี ดังนั้นแล้วเคล็ดลับพุทธวิธีภาวะผู้นำการบริหารงาน 3 อย่าง คือ 1) คุณลักษณะภายนอก คือ มีรูปร่างสง่างาม น่าเคารพศรัทธาเลื่อมใส ตลอด ทั้งมีพละกำลังแข็งแรง สุขภาพที่ดี และมีความเพียร 2) คุณลักษณะภายในคือมีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความชำนาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 3) มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งความแตกต่างนี้จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือ มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อฟังอย่างจริงใจในที่สุดคำสำคัญ: พ่อบุญธรรม บทบาทความเป็นพ่อ นวนิยาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kanokpan Jindaprasert. (2007). Values of The Sivalee in the Vision of Buddhism. Mahachula Press, 23(2), 1-9.

Brian R. Nelson. (2005). Western political thought (Somnuk Chuwichian, Contributor). Bangkok: MLCreation.

กนกพรรณ จินดาประเสริฐ. (2550). การบูชาพระสีวลีในทรรศนะของพระพุทธศาสนา. สำนักพิมพ์มหาจุฬา, 23(2), 1-9.

เบรนด์ อาร์ เนลสัน. (2548). ความคิดทางการเมืองตะวันตก (สมนึก ชูวิเชียร, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร: เอ็มแอลครีเอชั่น.