การสร้างชุดการสอนเรื่องคอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้นกรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปาง

Main Article Content

นันทพร ตรรกไพจิตร

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนเรื่องคอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้น ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน และ ศึกษาผลความพึงพอใจจากการเรียนผ่านชุดการสอนที่สร้างขึ้นประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนวิชาเปียโนชั้นต้น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปางทั้งหมด 10 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ จะต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนตามหลังสูตรวิชาเปียโน ระยะสั้นของโรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง ก่อนการเรียนรู้เรื่องคอร์ด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. ชุดการสอนเรื่องคอร์ด 2. แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนผ่านชุดการสอนเรื่องคอร์ด ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุดการสอนเรื่องคอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้นกรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปาง มีประสิทธิภาพ 84.42/85.00 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 2. ผลความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( ) 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D.) 0.63

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธนากร กาณจนสุกร์. (2555). การสร้างชุดการสอนอิเล็กโทนเบื้องต้น โดยใช้เพลงไทยสมัยนิยม. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ.

ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์. (2553). การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาเปียโนระดับสูงให้ประสบความสำเร็จ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ.

ปิยะพงษ์ ปีติภัทรากร. (2557). การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล กรณีศึกษา: นักศึกษาเอกปฏิบัติกีตาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ.

วรนาถ คลายนาทร. (2551). ชุดการสอนซ่อมเสริมเรื่องจังหวะเคาะ (Beat) สำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.