รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

อริสา นามวงศ์พรหม

บทคัดย่อ

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินรูปแบบ ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ด้านสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 346 แห่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความต้องการ นำเสนอในรูปแบบตาราง ต่อจากนั้นสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน มีการประเมินรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 คน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอในแบบความเรียง และใช้แบบสอบถามยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
   ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันสมรรถนะและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน ความต้องการพัฒนาสมรรถนะตามลำดับดัชนีความต้องการจำเป็นภาพรวมอยู่ในระดับมากองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลของรูปแบบ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของของรูปแบบ ส่วนที่ 4 แนวทางการนำรูปแบบสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 เงื่อนไขของรูปแบบ ด้านรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือตอนบนได้สร้างรูปแบบโดยผู้วิจัย แล้วประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำการประเมินความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในภาพรวมมีระดับความเหมาะสม ในการยืนยันด้านเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เลขาธิการคุรุสภา, สำนักงาน. (2552). พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว (2552). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตอุดมศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,สำนักงาน. (2549). การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพริ้นติ้ง.

นภาเดช บุญเชิดชู (2552). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รัตติกร ผรณสุวรรณ. (2552). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานเครือข่าย. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา. (2552). โครงการศึกษารูปแบบสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2551-2552. บริษัท เดคอเดียดีไซน์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

สมนึก ทองเอี่ยม. (2550). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Kanista Songjakkaew (2009). The development of a model for faculty development of private higher education institutions. Degree of Doctor of Philosophy Program in Higher Education Department of Education Policy Management and Leadership Faculty of Education, Chulalongkorn Universit.

Napadech Booncherdchoo. (2009). A Model Of School Administrators’s competency Development in Accordance With Education Professional Standards. Degree of Doctor of Philosophy Program in Higher Education Department of Education Policy Management and Leadership Faculty of Education, Chulalongkorn Universit.

Rattigorn Paranasuwan. (2009). Development of a participatory model to develop teachers and edcational personnel of the national institute for development of teachers, faculty staff and edcational personnel and network offices. Degree of Doctor of Philosophy Program in Higher Education Department of Education Policy Management and Leadership Faculty of Education, Chulalongkorn Universit.

Somnuk Thongiam. (2007). Development of a managerial competency development model for middle level administrators in autonomous universities. Degree of Doctor of PhilosophyProgram in Higher Education Department of Education Policy Management and Leadership Faculty of Education, Chulalongkorn Universit.