ศัพท์เฉพาะวงการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรไทย

Main Article Content

คุณภัทร ทรงประโคน

บทคัดย่อ

   ศัพท์เฉพาะวงการ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในสายงานเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน บทความนี้นำเสนอลักษณะการสร้างศัพท์เฉพาะวงการ ของนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยเก็บข้อมูลคำศัพท์จากการใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ จากนั้นจึงนำศัพท์ที่ได้ไปจัดทำแบบสอบถามสำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและบุคคลทั่วไป
   ผลการวิจัย สามารถแยกแยะคำสแลงออกจากศัพท์เฉพาะวงการของนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยพบว่าคำศัพท์เฉพาะวงการสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ วลี ประโยคและคำ โดยคำศัพท์เฉพาะวงการของนายทหารชั้นสัญญาบัตรมีลักษณะการสร้างคำเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ การประสมคำ การนำคำในภาษามาสื่อความหมายใหม่ การยืมคำ การใช้อักษรย่อ การสร้างคำหลายขั้นตอน การบัญญัติศัพท์ใหม่ การใช้ชื่อเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางเสียง และการตัดคำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Yule, G. (2010). The Study of language. 4th ed. Cambridge University Press, New York.

Yuen, K. (1981). Hong Kong police jargon and some sociolinguistic correlates. The
University of Hong Kong.

กิติมา อินทรัมพรรย์. (2554). วิทยาหน่วยคำ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. พิมพ์ครั้งที่สอง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2540). ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

________. (2544). ภาษาศาสตร์สังคม. พิมพ์ครั้งที่สาม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.