การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ในภาคกลางของประเทศไทย

Main Article Content

ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน การเป็นผู้ประกอบการและประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 2)เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน อิทธิพลของปัจจัยการเป็นผู้ประกอบการของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทย ประชาการและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคกลางกลางเขต 1 จำนวน 9 จังหวัดและเขต 2 จำนวน 8 จังหวัด โดยใช้การสุ่มแบบเป็นระบบจำนวน 390 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือสถิติเชิงพรรณา และการวิเคราะห์อิทธิพลโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบจำลองสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์คือc2=63.298, df = 45, GFI = 0.976,AGFI = 0.951, CFI = 0.995, NFI = 0.982และ RMSEA = 0.032 ซึ่งมีค่าผ่านตามเกณฑ์ทุกค่าและ ค่า= 0.057 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานที่ว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์สมมุติฐานปัจจัย ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและปัจจัยด้านการเป็นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในภาคกลางของประเทศไทยเท่ากับ 0.27, 0.30 ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2548). SMEs กับการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: กรม.

โกวิทย์ พวงงาม. (2545). การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

ปูริดา กล้าประเสริฐ. (2553). อิทธิพลของการมุ่งเน้นการตลาดต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

ยุภา ประยงค์ทรัพย์. (2553). รายงานผลการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กรณีประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม.

วิทูร เจียมจิตต์ตรง. (2553). ปัจจัยภาวะผู้ประกอบการที่มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2554). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

อภิญญา กังสนารักษ์. (2544). รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในองค์กรที่มีประสิทธิผลระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Armstrong R. (2012), An Analysis of the Conditions for Success of Community Based Tourism Enterprise. Journal article. International Centre for Responsible Tourism (ICRT). Occasional Paper, 21, 1-52.

Cohen & Uphoff. (1980). Effective Behavior in Organizations. New York: Richard D. Irwin Inc.

Department of Industrial Promotion. (2005). SMEs and the creation of community product standards (Thailand). Bangkok: Department.

Jiamjittrong W. (2010). Entrepreneurial Factors on the Performance of Small and Medium Enterprises. Doctor of Public Administration Faculty of Public Administration, Bangkok: National Institute of Development Administration.

Kangsanarak A. (2001). A participatory Management Model in Faculty Effective Organization of Higher Education Institutions. Bangkok: Chulalongkorn University.

Klaprasert P.(2010). The influence of Marketing Focus on the Performance of Thai Small and Medium Enterprises. Doctor of Philosophy Graduate School of Management Development. Pathum Thani: Pathum Thani University.

Office of Small and Medium Enterprises Promotion (2011). Report on the Situation of Small and Medium Enterprises in 2011 and Trends in 2012. Bangkok: Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)
.
Papadaki, Evangelia, & Bassima Chami, (2002). Growth Determinants of Micro-Businesses in Canada. Industry Canada: Small Business Policy Branch, July.

Prayongsub Y. (2010). Report of Community Enterprise Management for Foundation Economic Development In the Case of Thailand and the Lao People's Democratic Republic. Surin Rajabhat University Binding duplicator documents.

Puangngam K. (2002). Strengthening the Community. Master Degree of Civil Service Commission: CSC.

Stolze W.J. (1999). Start up: An Entrepreneur’s Guide to Launching and Managing a New Business.

Retrieved October 3, 2016, from http://www.morebusiness.com.

Vichitdhanabadee J, Wilmshurst T. D., and Clift R. C. (2009). Performance management practice in the Thai SMES. In Proceedings of the Performance Measurement Association Conference (pp. 1-26). Dunedin, New Zealand: University of Otago.