ข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรแบบบอกความหมายและเสียงในภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทยและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน The Errors Analysis and Instructional Proposal Using Chinese Radical Plus Phonetic Characters in Teaching Chinese for Thai Students

Main Article Content

เว่ยหลาน ถัง
วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์
ทิวาพร อุดมวงษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรแบบบอกความหมายและเสียงในภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย วิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด และเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการเขียนตัวอักษรแบบบอกความหมายและเสียงในภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2561 จำนวน 100 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบการใช้อักษรแบบบอกความหมายและเสียงภาษาจีน


ผลการวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้อักษรแบบบอกความหมายและเสียงของนักศึกษา ผิดพลาดมากที่สุด คือ ประเภทส่วนแสดงความหมายอยู่ด้านบน ส่วนแสดงเสียงอยู่ด้านล่าง คิดเป็นร้อยละ 69.6 รองลงมา คือ ประเภทส่วนแสดงความหมายอยู่ด้านขวา ส่วนแสดงเสียงอยู่ด้านซ้าย คิดเป็นร้อยละ 60.8  สาเหตุข้อผิดพลาดแบ่งเป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ สาเหตุจากคำพ้องเสียงของอักษรแบบบอกความหมายและเสียง สาเหตุจากความใกล้เคียงของตัวอักษรจีนทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสน และ สาเหตุจากผู้เรียนไม่เข้าใจหลักการเขียนตัวอักษรจีน  แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  (1) ครูผู้สอนควรนำกลวิธีการประดิษฐ์ตัวอักษรจีนดังกล่าวมาช่วยในการอธิบายความหมายของตัวอักษรจีน  (2) ควรมีการฝึกคัดตัวอักษรภาษาจีนให้มาก และมีรูปแบบการฝึกฝนที่หลากหลาย (3) ควรมีการเน้นย้ำในด้านการสอนลำดับขีด การจำแนกส่วนประกอบของตัวอักษร และรูปแบบการเขียนที่ได้มาตรฐานในภาษาจีน  (4) ควรมีการพัฒนานวัตกรรม หรือสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยในการศึกษาลำดับขีดหรือการเขียนตัวอักษรจีน และพัฒนาทักษะการจำตัวอักษรจีนของผู้เรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Piromlertamorn, P. (2012). Error in writing Chinese characters of Chinese major students Faculty of Humanities and Social Sciences Burapha University. Chonburi: Burapha University.
Ningning, M. (2014). “A Case Study of Chinese Students' Writing Errors in Primary Stage”, New
campus, 01, 21-23.
Wattanawelu, N. (2018). “A Study of Common Errors in the Chinese Writing for Thai Learners: A
Case Study of the First Year Students in Chinese Language Program, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus”. Chinese
Studies Journal, 11(1): 283-314.
Xigui, Q. (1988). Philology. Peking: Commercial Press.
Xin, J and Yanmei, L. (2014). “A Study on the Wrong Writing of Chinese Characters by Foreign
Students on the Alphabetic writing background”. World Chinese Teaching, 01, 60-71.

(In Thai)
ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร. (2555). รายงานการวิจัยเรื่องข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีนของนิสิตวิชาเอก
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ. (2561). “การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษานักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี”. วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 11 (1), 283-314.