วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่บทความวิจัย  (Research Articles)  และบทความวิชาการ  (Academic articles) ทางด้านสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน  และสาขาคหกรรมศาสตร์ของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้ทุกบทความถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง

          ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอในฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความรวม 6 เรื่อง ล้วนแต่เป็นบทความวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ทางสังคมที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการต่าง  ๆ  ได้  เนื้อหาของบทความที่นำเสนอให้ฉบับนี้  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์   ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน   แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารกับมาตรฐานการบริหาร  และภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ซึ่งทุกประเด็นเป็นประเด็นทางสังคมที่ทันสมัย  และควรแค่แก่การเผยแพร่สู่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

          นอกจากนี้ทุกบทความได้รับการวิพากษ์ และแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บทความทุกเรื่องเกิดองค์ความรู้ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของการจัดทำวารสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำให้วารสารเสร็จสมบูรณ์ เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้

          ท้ายนี้  ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ  รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะเผยแพร่บทความได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ   เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับวิถีใหม่  (New Normal)  อย่างยั่งยืนต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-15