การกำหนดแนวทางมาตรการการควบคุมการใช้กัญชาในประเทศไทย

Main Article Content

วิศวะ เชียงแรง

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การกำหนดแนวทางมาตรการการควบคุมการใช้กัญชาในประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. กฎหมายหรือมาตรการที่ใช้ควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชาของต่างประเทศ 2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมการใช้กัญชาให้เหมาะสมกับประเทศไทย และ 3. เสนอแนะแนวทางในการกำหนดมาตรการการควบคุมการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในประเทศไทย


การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้ศึกษาเก็บข้อมูลจากเอกสาร และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งกฎหมาย บทความวิชาการในวารสาร งานวิจัยทางวิชาการอื่น ๆ ของประเทศไทย และของต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดมาตรการที่ใช้ในการควบคุมการใช้กัญชา โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพื่อหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของไทย


จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกเริ่มมีการผ่อนปรนกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ การสันทนาการ และการค้าเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคเพียงเท่านั้น ดังนั้น ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ในมาตรา 9 และมาตรา 21 หรือให้มีพระราชบัญญัติที่ใช้ในการควบคุมกัญชาโดยเฉพาะ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องเพิ่มเติมดังนี้ (1) การกำหนดมาตรการในเรื่องอายุของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชา (2) การกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ไม่ควรได้รับการอนุญาตให้ใช้กัญชา (3) ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชาที่ใช้ในการค้าเชิงพาณิชย์ (4) การกำหนดพื้นที่เสพและสถานที่จำหน่ายกัญชา และ (5) ปริมาณการอนุญาตให้ครอบครองกัญชาในที่ส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากกัญชานี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Aroonpongpaisan, S. and Anekwit, N. (2019). The use of cannabis extracts for patients with
mental health problems. Journal of the Department of Medical Services. Volume 44, No.1, January - February 2019. From https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article /view/246887/167846. Retrieved 28 May 28 2021 (in Thai)
Lopez-Quintero, C. et al. (2011). Probability and predictors of transition from first use
to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3069146/pdf/nihms-258354.pdf Retrieved 25 May 2021
Nadia Solowij and Katy A. Jones & Megan E. Rozman & Sasha M. Davis & Joseph Ciarrochi &
Patrick C. L. Heaven & Dan I. Lubman & Murat Yuce. (2011). Verbal learning and memory in adolescent cannabis users, alcohol users and non-users. From https://ro.uow.edu.au/ cgi/viewcontent.cgi?article=2173&context=hbspapers. Retrieved 25 May 2021
Narcotics Act (No. 7) B.E. 2562 (2019) : Announced in the Government Gazette, Volume 136,
Part 19 Kor, dated 18 February 2019 (in Thai)
Nora D. Volkow, M.D., Ruben D. Baler, Wilson M. Compton, M.D., and Susan R.B. (2016). Adverse
Health Effects of Marijuana Use. From https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4827335/ pdf/nihms762992.pdf. Retrieved 2 June 2021
Office of the Health Promotion Foundation (Thai Health Promotion Foundation). (2019).
Research results show that more Thai people die from alcohol and cigarettes. From https://bit.ly/3fazMXc. Retrieved 30 April 2020 (in Thai)
Office of the Narcotics Control Board Ministry of Justice. Preparation of information for discussion
on cannabis policy. From https://1th.me/aFLP9. Retrieved 2 June 2021 (in Thai)
The Medical Council, Royal College of Anesthesiologists of Thailand by the Executive Committee
of the Royal College of Anesthesiologists of the country. (2019) Medical marijuana. Medical academic information (evidence based). Contraindications and medical indications. From https://tmc.or.th/pdf/fact/E01-141062.pdf. Retrieved 2 June 2021 (in Thai)
The Medical Council of Thailand. (2019). Announcement of the Royal College of Pediatricians of
Thailand 2019/1 Statement of the position of the Royal College of Pediatricians of Thailand on the use of medical marijuana in children and adolescents. From http://www.thaipediatrics.org/pages/News/Detail/23/236. Retrieved 22 September 2019 (in Thai)
The Medical Council of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists of Thailand. Cannabis
use during pregnancy and during lactation. Academic opinions on medical marijuana use. From https://tmc.or.th/pdf/fact/I01-141062.pdf. Retrieved 2 June 2021 (in Thai)
THE STANDARD. (2018). Where can marijuana be legal to buy and consume. From
https://thestandard.co/where-is-marijuana-legal/. Retrieved 1 May 2021 (in Thai)

Wiriyakuakun, S. (2017). Legal measures to control the cultivation and use of cannabis in the
household Colorado law case study USA. Office of the Secretariat of the House of Representatives. From https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2560/feb2560-2.pdf. Retrieved 1 May 2021 (in Thai)

(in Thai)
สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล, ณัฏฐ์วรัตถ์ อเนกวิทย์. (2562). การใช้สารสกัดกัญชาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต.
วารสารกรมการแพทย์. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562. จาก https://he02. tci-thaijo.org /index.php/JDMS/article /view/246887/167846 สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2564.
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2562 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 19 ก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2562). ผลวิจัยชี้ คนไทยตายจากเหล้า-บุหรี่ เพิ่มขึ้น.
จาก https://bit.ly/3fazMXc สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2563.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. การจัดทำข้อมูลประกอบการหารือ
เรื่อง นโยบายกัญชา. จาก https://1th.me/aFLP9. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564
แพทยสภา ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศ.
(2562). กัญชาทางการแพทย์. ข้อมูลทางวิชาการทางการแพทย์(evidence based) ข้อห้ามและ ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์. จาก https://tmc.or.th/pdf/fact/E01-141062.pdf. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564
แพทยสภา. (2562). ประกาศราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 2562/1 แถลงการณ์ จุดยืน
ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ในเด็กและวัยรุ่น. จาก http://www.thaipediatrics.org/pages/News/Detail/23/236. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2562
แพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย. (2562). การใช้กัญชาระหว่างการตั้งครรภ์และระหว่าง
การให้นมบุตร. ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์. จาก https://tmc.or.th /pdf/fact/I01-141062.pdf. สืบค้นเมื่อ 2 มิถุนายน 2564
THE STANDARD. (2561). กัญชาถูกกฎหมายซื้อและบริโภคได้ที่ไหนบ้าง. จาก https://thestandard.co/
where-is-marijuana-legal/ สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564
ศิริชนก วิริยเกื้อกูล. (2560). มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือน กรณีศึกษา
กฎหมายของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. จาก https://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2560/feb2560-2.pdf สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2564.