วารสารสังคมศาสตร์วิชาการฉบับนี้ เป็นเล่มปิดท้ายของปีที่ 14 ที่วารสารได้ดำเนินการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับฉบับนี้ มีบทความทั้งสิ้น 9 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัยภาษาไทย จำนวน 7 เรื่อง บทความวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เรื่อง และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เรื่อง ทุกเรื่องล้วนน่าสนใจ มีความหลากหลาย และมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณเจ้าของบทความ ทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้บทความมีความสมบูรณ์พร้อมนำเสนอในวารสารเล่มนี้

     เป็นที่ทราบกันดีว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปรับตัวของทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมทุกมิติ จึงเป็นที่แน่ชัดว่า การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ จากสังคมปกติสู่ยุควิถีใหม่ (New Normal) จะทำให้เกิดทักษะการคิด มีองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถนำไปสู่การมีทักษะชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ต่อไป

     วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มุ่งมั่นตั้งใจให้วารสารที่จัดทำขึ้นนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่สนใจสืบค้น ไม่ว่าจะนำไปใช้อ้างอิงในงานทางวิชาการต่าง  ๆ หรือนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ล้วนเป็นสิ่งที่ทางวารสารฯ ภาคภูมิใจเนื่องจากเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-29

รูปแบบการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่เหมาะสม ต่อลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงของตำบลแม่สลองนอก จังหวัดเชียงราย

กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม, ปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล, อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์, ณัฐธิดา จุมปา, อัจฉรา สินไชยกุล

70-94