บทความแนะนำหนังสือ เรื่อง พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง

Main Article Content

Tanapat Janpipatpong

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำหนังสือ “พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง Behavioral Sciences From Diverse Perspectives” ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำภายใต้โครงการผลิตและเผยแพร่หนังสือและเอกสารตำราวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ISBN 978-616-296-132-8 ในปี พ.ศ. 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจูสกุล เป็นบรรณาธิการ หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในความเป็นมาเป็นไปของพฤติกรรมศาสตร์ แนวทางการวิจัย และหลักสูตรการสอนด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์จากผู้เขียนที่เป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาวิชาการต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อาชญาวิทยา สรีรศาสตร์ และพระพุทธศาสนา เป็นต้น ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่จะเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการต่อไปได้ในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ

References

ยุทธนา ไชยจูสกุล. (บรรณาธิการ). (2559). พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.
อรพินทร์ ชูชม. (2559). พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา. ใน ยุทธนา ไชยจูกุล (บรรณาธิการ), พฤติกรรมศาสตร์: มุมมองในศาสตร์ที่แตกต่าง (น. 59-92). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.