ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

Main Article Content

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ -

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด อันประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดทั้งที่มีลักษณะคล้ายกันและที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของวัดแต่ละแห่ง เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเสนอแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม กับบริบทของวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในวัดของทั้งสี่จังหวัด

 

Strategic Development for Temple-Based Cultural Tourism in East Lanna Provinces

This study was aimed at studying strategic development for temple-based cultural tourism in four east Lanna provinces which included Chiang Rai, Phaoyao, Phrae, and Nan. The four provinces hold close relationship since past to present and also share similar local culture and traditions. The research investigated: 1) tradition and cultural patterns of four provinces within two dimensions, that is, similarities and differences where the later clearly indicated unique cultural characteristics of each province; and 2) current tourism situation of four provinces in order to indicate the impact of cultural tourism that utilizes temples as tourist spots. The research then proposed guidelines in formulating strategies for cultural tourism management and cultural resource management appropriate for cultural context of the temples in four provinces.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความ