บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ -

บทคัดย่อ

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษที่จัดทำเพิ่มในเล่มปีที่ 8 อีกหนึ่งฉบับ เนื่องจากเป็นการปรับรอบการตีพิมพ์ของวารสารให้ตรงตามรอบปีปฏิทิน 4 เดือน ต่อฉบับ บทความที่นำเสนอเหล่านี้มาจากข้อค้นพบในการวิจัย จากสาขาวิชาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งในระดับอาเซียน รวม 14 เรื่อง รวบรวมเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่น่าสนใจจาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพื่อเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย  การจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนกรณีชุมชนแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม กระบวนการขับเคลื่อนร้านอาหารในจังหวัดเชียงรายเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพร้านอาหารประเทศไทย  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย   การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย  การวิเคราะห์แนวโน้มของประชากรที่อาศัยอยู่ในอำเภอ   เชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการพัฒนาภายใต้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะข้าราชการพลเรือนที่พึงประสงค์ด้านมาตรฐานจริยธรรม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน   การพัฒนากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบนฐานนิเวศวัฒนธรรมเชิงการท่องเที่ยว เขตพื้นที่บ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม ยุทธศาสตร์การจัดการระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน การพัฒนาความรู้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง  การจัดหาพื้นที่ทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยตามมิติทางกฎหมายของผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย                  การท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย และปิดท้ายด้วยเรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวของประเทศไทยสู่อาเซียน

                 คุณค่าด้านวิชาการในวารสารฉบับนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้า นำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยและงานวิชาการ ในนามของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ และ กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ ขอขอบคุณ เจ้าของบทความทุกท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของบทความ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้สนับสนุนให้วารสารฉบับนี้สำเร็จตามเป้าหมายรวมถึง สมาชิกวารสารและผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้ติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ฉบับต่อไปจะเป็นเล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 1เดือนมกราคม – เมษายน 2559

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทบรรณาธิการ