เผยแพร่แล้ว: 2015-10-01

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ -

1-8

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพื่อเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ของชุมชนไทย

เบญจมาศ เมืองเกษม, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, นรินทร์ สังข์รักษา, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ

9-28

กระบวนการขับเคลื่อนร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพร้านอาหารประเทศไทย

นุกุล อินทกูล, ชูกลิ่น อุนวิจิตร, สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, เลหล้า ตรีเอกานุกูล

47-67

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะข้าราชการพลเรือนที่พึงประสงค์ด้านมาตรฐานจริยธรรม

ทวีศักดิ์ ตั้งวัฒนธรรม, พรนภา เตียสุธิกุล, บุญเลิศ ไพรินทร์

119-137

ยุทธศาสตร์การจัดการระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน

ฌัชชภัทร พานิช, มาฆะ ขิตตะสังคะ, ประจวบ แหลมหลัก, จินต์ กล้าวิกรณ์

169-189

ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวของประเทศไทยสู่อาเซียน

ดิศวรบุตร เหล่าสุนทร, รณิดา ปิงเมือง, วรรณะ รัตนพงษ์, นาวิน พรมใจสา

242-256