ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
3. ศาสตราจารย์ ดร. ติน  ปรัชญพฤทธิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป  ศรีราม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

บรรณาธิการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

กองบรรณาธิการภายใน

1. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2. ศาสตราจารย์ ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
4. รองศาสตราจารย์นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
7. อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
8. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

กองบรรณาธิการภายนอก

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
3. รองศาสตราจารย์เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
4. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์  สุขพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร  หาญสันติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
7. รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์  พิพัฒน์ศิริศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหะ ฉวีสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15. อาจารย์ ดร.สุภาวดี อิงศรีสว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
16. อาจารย์ ดร.จุมพฎ บริราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
17. อาจารย์ ดร.พวงชมพู โจนส์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20. อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้จัดการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์