วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

Vol. 17 No. 2 (2019): July - December

Published: 2019-12-30

Editorial

สุรีย์ เข็มทอง

ANTECEDENTS AND CONSEQUENCE OF CUSTOMER ENGAGEMENT CONCEPTUAL FRAMEWORK

อุมาวดี เดชธำรงค์, วิระพงศ์ จันทร์สนาม

1-8

AN INTEGRATED MODEL OF THE RELATIONSHIPS OF DESTINATION IMAGE, PLACE ATTACHMENT, PERCEIVED VALUE, SATISFACTION, AND TOURIST LOYALTY IN THE ANDAMAN COASTAL PROVINCES

ณัฏฐชัย กนกวงษ์ไพศาล, ประสงค์ แสงพายัพ, สุรีย์ เข็มทอง, ลี่ลี อิงศรีสว่าง

9-24

FINANCIAL MANAGEMENT MODEL BY USING INFORMATION SYSTEM OF ORGANIC SALTED SOYA BEAN PRODUCERS GROUP

ศิริกุล ตุลาสมบัติ, ฉัตร ชูชื่น

25-36

FACTORS AFFECTING INNOVATION BEHAVIOR OF PATENT AND PETTY PATENT APPLICANTS

วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย, ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร

51-64

MARKETING 4.0

ธัญวัฒน์ จิตไพศาลวัฒนา

138-142

View All Issues

Indexed in tci