บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Authors

  • ดร.นรีนุช ดำรงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Keywords:

ญี่ปุ่น, ภัยพิบัติ, การบริหารจัดการ, การช่วยเหลือตนเอง, Japan, Disaster, Management, Self-help

Abstract

ภายใต้สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติที่มีมากขึ้นทุกวัน ความสามารถของประเทศในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสวัสดิการของประชาชน และรักษาทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ บทความวิชาการชิ้นนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ทั้งจากเอกสารของภาครัฐ หนังสือพิมพ์ และงานวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยดังกล่าวได้แก่ ความพยายามในการปรับแก้กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง การวางแผน นโยบาย และการส่งเสริมความพร้อมต่อภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างความเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน การฝึกซ้อมแผนการรับมือกับภัยพิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนการมีจิตสาธารณะของประชาชน ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามในการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือกันและกัน ไม่ใช่เพียงแต่การรอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว 

According to the truth that natural disaster is increasing nowadays, the ability of the country to manage the circumstances is highly expected in order to strengthen national security and people’s welfare as well as to minimize loses. This academic paper is written from the gathering of information about disaster management in Japan from relating documents such as government reports, newspapers and research papersin order to analyze for important factors which enhance the success of natural disaster management in Japan. It is found that those factors are: attempt in law revising, effective disaster management planning and strategy, well cooperation among relating government organizations, supports from private sectors, frequent disaster preparedness drills, and the citizen’spublic consciousness. Together with the awareness of self-help, and helping each other among community, these factors are the key for the effective disaster management in Japan. 

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

ดำรงชัย ด. (2018). บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. Modern Management Journal, 15(2), 1–12. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128

Issue

Section

Academic Articles