ทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางด้านดวงตา

Authors

  • ศิริพงษ์ เนตรประภิศ นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร.ศิริสุข รักถิ่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร. วรภรรณ เรืองผกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

งานวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเวชศาสตร์ฟื้นฟูธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์, Research and Development, Stem Cell, Regenerative Medicine, Medical Service Industry

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางด้านดวงตา ช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ต้นกำเนิด และตัวแทนจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรแต่ละกลุ่มที่จะได้รับเลือก ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (PurposiveSampling)เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มาจากศาสตร์เฉพาะทางที่ใหม่และมีจำนวนจำกัด  ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการนำเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคทางด้านดวงตาที่เป็นการรักษามาตรฐาน ดังนั้น กระบวนการทั้งหมดยังอยู่ในโครงการวิจัย ทั้งนี้ ทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดดวงตานั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นภายในกี่ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับกลุ่มโรคที่มีการวิจัยด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคด้านธุรกิจเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งประกอบด้วย เรื่องของเงินสนับสนุนหรือเงินลงทุนเพื่อใช้ในการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์เรื่องของข้อบังคับทางกฎหมาย และเรื่องบุคลากร ทั้งนี้  ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในการรักษาโรคทางด้านดวงตา เช่น โรงพยาบาล บริษัทเอกชน หรือ คลินิกที่ให้บริการในการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางการเติบโดของธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

This research was conducted with a purpose to study the research & development trend for medical services industry associated with Regenerative Medicine in Ophthalmology. The study employing qualitative approach was carried out during July 2015 to February 2016. Data were collected by using In-depth Interview and analyzed by using marketing theories. As a result, the analysis demonstrated that the use of stem cell standard in eye’s disease treatment was limited in Thailand. All processes are in research and development phase. The findings revealed the industry trend towards research & development in regenerative medicine in Ophthalmology, and also demonstrated market potential. Unfortunately, it is difficult to predict what will happen within a few years and these finding depends on specific types of eye disease. This research would help hospitals and medical centers involved in using stem cell for eye’s disease treatment to understand the research & development trends, potential growth of this business, target customers, including laws and regulations. The study will also help managers in related businesses to effectively plan their business strategies in order to enhance customer satisfaction.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

เนตรประภิศ ศ., รักถิ่น ด., เรืองผกา ด. ว., & ปุณณกิติเกษม ด. (2018). ทิศทางของงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ เวชศาสตร์ฟื้นฟูทางด้านดวงตา. Modern Management Journal, 15(2), 67–76. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116129

Issue

Section

Research Articles