ผลกระทบของความได้เปรียบจากทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างทุนความสัมพันธ์และคุณค่าของลูกค้าของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย

Main Article Content

ดร.นิรุษา ศิริวริษกุล

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความได้เปรียบจากทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างทุนความสัมพันธ์และคุณค่าของลูกค้าโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 105บริษัทของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชั้นในการทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาพบว่าทุนความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณค่าของลูกค้าเมื่อศึกษาผลกระทบของความได้เปรียบจากทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้พบว่า องค์กรที่มีความได้เปรียบจากทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ในระดับสูงจะทำให้มีผลกระทบต่อทุนความสัมพันธ์และคุณค่าของลูกค้าสูงขึ้นด้วย


 


The aim of this research was tostudythe impact of intangible resources advantage on the relationship between relational capital and customer value using a questionnaire survey collected from 105 manufacturing firms in Thailand. The hypotheses was approved by hierarchical regression analysis. The results showed that the relational capital was positivelycorrelated to customer value. When the impactof intangible resources advantage was studied, it was found that the organizations that gained high advantages from intangible resources would have high impact onrelational capital andcustomer value.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles