แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขา OTOP ระดับ 5 ดาว เพื่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตบ้านหัวดินเหนือ หมู่ที่ 8 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Authors

  • วารีพร ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Keywords:

การบริหารจัดการกรงนกเขาจังหวัดสงขลา, Management, Cage, Songkhla Province

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขากลุ่มผู้ผลิตบ้านหัวดินเหนือ หมู่ที่ 8อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน และ2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขา OTOP ระดับ 5 ดาว กลุ่มผู้ผลิตบ้านหัวดินหมู่ที่ 8 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต จำนวน 80คน ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพนำผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปผลและข้อเสนอแนะโดยการสังเคราะห์เนื้อหาด้วยการจัดหมวดหมู่และจัดลำดับ  ผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการในปัจจุบันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขาบ้านหัวดินเหนือ หมู่ที่ 8อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคนด้านเงินด้านวัตถุดิบด้านวิธีการด้านการตลาด และด้านเครื่องจักรในภาพรวมมีการปฏิบัติการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และในประเด็นของแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้1) ด้านคน ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการแบ่งงานกันทำสอนวิธีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา เช่น การจัดทำคู่มือการผลิตกรงนกเขาในแบบต่างๆ ไว้ เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาต่อไปในอนาคต 2) ด้านการเงิน ควรจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมีการจัดฝึกอบรมในด้านการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องอบรมการคำนวณต้นทุนในการผลิต ตลอดจนวิธีการตั้งราคาสินค้า และควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งบุคคลทางด้านบัญชีไปทำการวางระบบบัญชีให้กับกลุ่มผู้ผลิต3) ด้านวัตถุดิบ ควรจัดหาคู่ค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตหรือควรมีหน่วยงานรัฐเป็นสื่อกลางในการก่อตั้งพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกลง4) ด้านวิธีการ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร หลักในการบริหารที่ดี ควรมีสอนในการผลิตกรงนกเขาเพื่อเป็นของที่ระลึกสอนวิธีการเย็บผ้าคลุมกรงนกเขา5) ด้านตลาด ควรจัดอบรมให้ความรู้ในด้านขั้นตอนการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตอาจต้องเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายโดยการใช้ Socialnetworkช่องทางอื่นเพิ่มเติม เช่น การสร้าง Page ของกลุ่มผู้ผลิต หรืออาจให้มีการสั่งซื้อผ่านระบบ Social network ได้6) ด้านเครื่องจักร กลุ่มผู้ผลิตต้องการเครื่องกลึง และจักรเย็บ เพื่อนำมาใช้ผลิตสินค้าต่อยอด เช่น คอนนก และผ้าคลุมกรงนกเขา แต่กลุ่มผู้ผลิตยังมีเงินทุนไม่มากพอที่จะซื้อเครื่องจักรดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอาจมีดำเนินการจัดหาเครื่องจักรให้กับกลุ่มผู้ผลิตในเบื้องต้นก่อนและเมื่อเกิดรายได้จึงให้กลุ่มผู้ผลิตทะยอยผ่อนชำระคืน

 

This research aims to (1) study the management of the dove cage production manufacturerst, and (2) to find ways to improve the management of producer groups, the 5-star OTOP products  cages  to enter the Asian market : Case by Ban Hua Din Nuea Moo8 in Chana District, SongkhlaProvince. The data was collected from 80member producer group by questionnaires and interviews. The data was analysed using descriptive statistics including average, standard deviation.The qualitative data taken from the interview results and recommendations, the synthesis of content classification and grading.The results showedthe management of current Group in both 6: management Include people,financial, materials,methods, market and machine in an overview of operations management in the criteria more levels.In the issue of the development of the management of producer groups can be summarized as follows guidelines; 1)People : should have a knowledge of the roles and division of labor do, how to store the knowledge of wisdom as the guide to produce a cage of doves in different forms so that the younger generations to learn from the future; 2) Financial : should financing with low interest rates, provided training in the preparation of financial statements in accordance with accounting principles properly, training costing production, to set price, and the relevant authorities should send a personal account to make the accounting system for manufacturers; 3) Materials : should provide partners with manufacturers or government agency should have a connection to establish a strategic partnership to enable manufacturers to buy raw materials cheaper; 4) Methods : should be knowledgeable about the management structure. Code of good administration, there should be taught to produce a bird cage for a souvenir, to sew a bird cage veil etc. ; 5) Market : awareness training in the process of export products to neighboring countries, improve the channels of distribution using Social network for example, to create a Page; 6) Machine : the group manufacturers need to the machine and sewing machine to produce goods to such as the birds and the bedspreads aviary, but his group of capital is not enough to buy the machine so the government agencies involved may have a fulfillment process the machine to a group in the Manufacturer before and when an it to a group of the manufacturer of rain installment payment.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

ชูศรี ว. (2018). แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้ากรงนกเขา OTOP ระดับ 5 ดาว เพื่อการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตบ้านหัวดินเหนือ หมู่ที่ 8 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. Modern Management Journal, 15(2), 45–56. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116307

Issue

Section

Research Articles