การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร

Authors

  • เสาวภาคณ์เ ชาวนะสิริยธรรม วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Keywords:

องค์กรแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร, Learning Organization, Urban Community College of Bangkok

Abstract

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการดำเนินงานตามแนวคิดองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้  และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครให้มุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครจำนวน29 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการดำเนินงานตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่บุคลากรยังขาดความเป็นเลิศส่วนบุคคลขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ขาดการสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม  และขาดทักษะการคิดเชิงระบบด้านองค์ประกอบพบว่าขาดบรรยากาศของความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาขาดการส่งเสริมให้มีการทดลองหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานและภาวะผู้นำที่กระตุ้นการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครคือ ปรับปรุงบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพด้านความคิดและความเป็นเลิศส่วนบุคคล ส่งเสริมกระบวนการและการดำเนินการการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

The objective of this research was to study the managerial problemsaccording to the concept of learning organization and the developmentof Urban Community College of Bangkok (UCCB) shifted towards learning organization.  This research was qualitative research methodsusing the interview as a research tool, collecting data fromin-depth interview, focus group discussions and participant observation fromall 29 staff The research results revealed that problems of operation according to the concept of learning organization werelack of personal mastery, understanding each other, alignment in personal vision and organization vision, motivation to work together as a team, and skill of system thinking. Problems of compositionin learning organizationwere lack of psychological safety, encourage to experiment to find new ways of working, and leadership that reinforcethe learning. Guidelines for becoming a learning organization wereimproving supportive learning environment, encouraging to more ideasinvarious dimension,developing skills of system thinking and personal mastery, promote the process of learning tangibly anddevelop management system that facilitates to be learning organization.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

ชาวนะสิริยธรรม เ. (2018). การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร. Modern Management Journal, 15(2), 57–66. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116310

Issue

Section

Research Articles