การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้

Authors

  • ณิชาณัช เกศมุกดา นิสิตปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

การจัดการความรู้องค์กรนวัตกรรมคุณภาพผลิตภาพ, Knowledge Management, Innovative Organization, Quality, Productivity

Abstract

ปัจจุบันตลาดโลกได้เป็นตลาดเปิดเสรี ลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อทุกภาคธุรกิจและมีบทบาทในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตั้งอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและส่งผลกับความอยู่รอดขององค์กร นวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ซึ่งหากองค์กรขาดการสร้างสรรค์นวัตกรรมก็จะส่งผลให้องค์กรสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดและผลการดำเนินงานมีแนวโน้มแย่ลง รวมทั้งรัฐบาลของประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมจึงมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตของไทยมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสินค้าไทยในตลาดโลกและยังคงความได้เปรียบทางการแข่งขัน จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อค้นหาปัจจัยที่จะส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรนวัตกรรมและเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมภาคการผลิต ผลจากการวิจัยพบว่าการจัดการความรู้ทางด้านลูกค้าและผู้ผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรนวัตกรรม และองค์กรนวัตกรรมเป็นตัวสนับสนุนโดยส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรในสี่ด้านหลักคือ ผลิตภาพ คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา                   

Customer requirements are more important in order to our market changed to the global free market. Many competitive products are in the free global market and price needs to be reasonable. The manufacturing firm would have innovative products for market share sustaining or growing, otherwise the performance will be declined. Then innovation is important for the current situation, especially for Thai manufacturing firm. The product from Thailand should have an innovation for market competitiveness. The Thai government also supports Thai manufacturing firm to develop more on an innovative product. An innovative product always comes from an innovative organization. Thus, a research would like to discover the factors that support the manufacturing firm to be an innovative organization of the manufacturing firm. The result of the research indicates that “Customer and supplier knowledge management are the foundations of the innovative organization” and the innovative organization will enhance the manufacturing firm’s performance (Productivity, Quality, Cost and Delivery).

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

เกศมุกดา ณ., & สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. (2018). การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้. Modern Management Journal, 15(2), 91–100. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311

Issue

Section

Research Articles