กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย

Authors

  • อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
  • ดร.ปริญ ลักษิตามาศ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
  • ดร.พิษณุ สันทรานันท์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
  • ดร.ชัยพล หอรุ่งเรือง บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

Keywords:

กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์, กลยุทธ์การโฆษณาเชิงเนื้อหา, พฤติกรรมการใช้จ่าย, เจเนอเรชั่นวาย, Creative Marketing Strategy, Content Advertising Strategy, Spending Behavior, Generation Y

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเชิงเนื้อหาการท่องเที่ยวไทยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นเจเนอเรชั่นวาย โดยการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวจีนในรุ่นเจเนอเรชั่นวายที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบเอเชียตะวันออก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามภาคภาษาจีน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ ผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับการแบ่งเป็นส่วน/แยกส่วนทางการตลาด การวิจัยทางการตลาด การโฆษณา ช่องทางและการจัดจำหน่าย กรณีการโฆษณาเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะพิเศษเฉพาะของเครื่องอุปโภคบริโภคประจำท้องถิ่น เหตุการณ์และสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ สินค้าของที่ระลึกและความเสมอภาคทางโอกาสของการช้อปปิ้งควรเป็นแบบดั้งเดิม ต่างส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นเจเนอเรชั่นวายที่เน้นการช้อปปิ้ง โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

The research article was aimed at studying creative marketing and content advertising strategy of Thai tourism affecting spending behavior on goods and services of Chinese tourists of generation Y during their stay in Thailand collecting information from Chinese tourists’ generation Y who travel to the famous tourist destination known to foreign tourists in East Asia. The research instrument used to collect this research data was Chinese questionnaire. The data were statistically analyzed with binary logistic regression. The research finding indicated were rated at high level of agreement related to factors of market share, marketing research, advertisement, channels and distribution being identified by Chinese tourists’ generation Y. In case of content advertising strategy in uniqueness of local consumer goods, historical incident and location, souvenirs and equal shopping opportunity should be traditional advertising appeal which goods and service have affected spending behavior of Chinese tourists’ generation Y emphasizing shopping orientation at 0.05 statistical significance.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

ชุณหเวชสกุล อ., ลักษิตามาศ ด., สันทรานันท์ ด., & หอรุ่งเรือง ด. (2018). กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย. Modern Management Journal, 15(2), 117–130. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997

Issue

Section

Research Articles