การวัดประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

Authors

  • วลัยรัตน์ รัตนดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ตัวแทนขายการส่งเสริมการขายการวัดประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงขอบเขต (DEA), SaleAgency, SalePromotion, PerformanceMeasurement, DataEnvelopment Analysis (DEA)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 7 หน่วย ได้แก่ ตัวแทนขายภาคเหนือ ตัวแทนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนขายภาคกลาง ตัวแทนขายภาคใต้ ตัวแทนขายเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแทนขายที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกร และตัวแทนผู้จัดการ โดยจะศึกษาและเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2558 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือนผลการวิจัย พบว่า ตัวแทนขายภาคกลางมีคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 100 ตัวแทนที่มีผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตัวแทนขายภาคใต้ ตัวแทนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนผู้จัดการ และตัวแทนขายที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ตามลำดับ ตัวแทนที่มีผลตอบแทนต่อขนาดลดลง คือ ตัวแทนขายภาคเหนือ และส่วนตัวแทนขายเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพต่ำสุด เนื่องจากมียอดขายที่ต่ำลง แต่ตัวแทนขายนี้ยังสามารถขยายยอดขายเพิ่มขึ้นได้อีกในอนาคต

 

This research aims to measure performance of saleagents under the agency promotional distributor of consumer goods. Population and sample used in this study is the seven agent units under the agency promotional distributor of consumer goods. The data was collected over time monthly since January to September 2015. The results showed that the agentsin the middle region has the average performance of 100 percent while the agents with increasing returns to scale include the agency fromsouthern region,northeast region, agent manager and agents those act as master of ceremonies, respectively. The agents representing a decreasing return to scale include the northern agents. The sale agents in Bangkok has the lowest efficiency due to lower sales, but they canincrease their sales in the near future.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

รัตนดิษฐ์ ว., & เอี่ยมรัตนกูล ศ. (2018). การวัดประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค. Modern Management Journal, 15(2), 131–144. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116998

Issue

Section

Research Articles