ผลของการรับรู้บุคลิกภาพของตราบริษัทและความผูกพันองค์กรของพนักงานต่อ การแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของพนักงาน

Authors

  • กฤษดา เชียรวัฒนสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ศรากุล สุโคตรพรหมมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Keywords:

บุคลิกภาพของตราบริษัท, ความผูกพันต่อองค์กร, พฤติกรรมเสริมสร้างสังคม, Corporate BrandPersonality, Organizational Commitment, Pro-social Behavior

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บุคลิกภาพของตราบริษัทของพนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อการแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมที่พนักงานแสดงออกในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพิจารณาเลือกบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายในปี พ.ศ. 2557 สูงสุดสามอันดับแรกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและทำการศึกษาทั้งพนักงานที่อยู่ในส่วนของการขายและการให้บริการหลังการขาย โดยทำการแจกแบบสอบถามจำนวน 1,000 ชุด มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 951 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.1ผลการวิจัย พบว่าพนักงานที่มีการรับรู้บุคลิกภาพของตราบริษัทที่ตนเองเป็นพนักงานอยู่ ในด้านบุคลิกภาพแบบผู้ที่มีความสามารถ (Competence)และด้านบุคลิกภาพแบบผู้ที่โก้หรูมีระดับ (Sophistication)จะส่งผลให้พนักงานมีการแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างสังคม (Pro-Social) ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่สูง และพบว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับที่สูงจะแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมในระดับที่สูงด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ และระดับการศึกษาของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับการแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของพนักงาน

The objective of this research was to investigatethe influence of the perception of the corporate brand personality of employees in the automobile industry and to explore organizational commitment of employees influencing on pro-social behavior of the employees during working. Questionnaires were used as a research instrument. The population in this study was employees in the automobile companies with highest sales at car service centers and dealer offices in Bangkok and metropolitan area in 2014. A total of 1,000 questionnaires were completed by employees in both sales and after-sale service departments, but only 951 questionnaires or 95.1 percent were usable.The results were revealed that perception of corporate brand personality in terms of competence and sophistication led to high level of pro-social behavior of employees. In addition, employees with high commitment also led to high level of pro-social behavior. Lastly, neither gender nor age was related with pro-social behavior of employees.   

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

เชียรวัฒนสุข ก., & สุโคตรพรหมมี ศ. (2018). ผลของการรับรู้บุคลิกภาพของตราบริษัทและความผูกพันองค์กรของพนักงานต่อ การแสดงพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของพนักงาน. Modern Management Journal, 15(2), 145–158. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116999

Issue

Section

Research Articles