การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ด้วยกระบวนการลำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี: แนวความคิดและการประยุกต์

Authors

  • ปราโมทย์ ลือนาม อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Keywords:

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี, การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Multiple criteria decision making

Abstract

บทคัดย่อ

กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อช่วยในการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ ด้วยความสามารถที่ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีจำลองวิธีการคิดแบบมนุษย์ที่ใช้วิธีการประมาณค่าข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม บทความนี้อธิบายแนวคิดของ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีและกล่าวถึงทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แสดงขั้นตอนของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี รวมทั้งแสดงตัวอย่างของการประยุกต์ในการจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ปัจจัย

คำสำคัญ: กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์

 

ABSTRACT

The Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) has been widely used for multiple criteria decision making and has been successfully applied to many practical decision-making problems. FAHP reflects human thinking as it uses approximate information and uncertainty to generate decisions. This article introduces the concept of FAHP, fundamental theories, computational procedure of FAHP, and an application of the FAPH for prioritizing the model of the determinants of perceived ease of use.

Keywords: Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Multiple criteria decision making

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ลือนาม ป. (2013). การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์ด้วยกระบวนการลำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี: แนวความคิดและการประยุกต์. Modern Management Journal, 11(1), 1–12. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11778