ขั้นตอนสำคัญที่ถูกละเลยในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

Authors

  • นราธิป ศรีราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, Performance development, Performance management process, Performance appraisal

Abstract

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การกำหนดเป้าหมายผลปฏิบัติงาน (2) การพัฒนาเครื่องมือการวัดผลการปฏิบัติงาน (3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) การส่งข้อมูลสะท้อนกลับและการให้รางวัล และ (5) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน โดยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการบริหารผลการปฏิบัติงานก็คือขั้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพราะเป็นขั้นตอนที่มุ่งนำผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปในอนาคต แต่ขั้นตอนนี้กลับถูกละเลยหรือไม่ได้รับความสำคัญมากนักจากหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ เพราะผู้บริหารองค์การส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเมื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัลแล้วถือว่าสิ้นสุดกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน จึงไม่สนใจหรือตระหนักถึงความสำคัญของการนำผลจากการประเมินมาใช้เพื่อการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปในอนาคต สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย (1) เปลี่ยนนิยามเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์การ (2) นำสมรรถนะมาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (3)สร้างสรรค์และพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคลที่มีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนในองค์การ (4) ผู้บริหารต้องทำหน้าที่ในการสอนงาน และ (5) สร้างโอกาสในการสะท้อนกลับผลการปฏิบัติงานอย่างบ่อยครั้ง

คำสำคัญ : การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

ABSTRACT

Performance Development is a part of Performance Management. Performance Management Process includes five steps: (1) identifying performance goals; (2) developing performance measures; (3)performance appraisal; (4) providing feedback and reward; and (5) performance development. The most important step of performance management is performance development. It is a step that aims develop competencies and employees performance in the future. But this step was neglected or not important in several organizations because most managers understood that performance appraisal and reward was finally in performance management process. They did not realize the important of improve and employee development in the future. The suggestions for performance development include (1) the change the organizational definition of performance management (2) the introduction of competencies to performance Management (3) the creation and support for high-quality development plans for all employee (4) enabling managers to coach and (5) creating frequent occasions for reflecting on performance.

Keywords: Performance development, Performance management process, Performance appraisal

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศรีราม น. (2013). ขั้นตอนสำคัญที่ถูกละเลยในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน. Modern Management Journal, 11(1), 13–22. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11779