ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง

Authors

  • นิภาวรรณ รอดโรคา มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ดุสิต เวชกิจ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน, ข้าราชการ, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, Result, Performance of Government Officers, Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง (2) เปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการแต่ละกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง และ(4)เสนอแนวทางในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง

รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษาคือข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง 14 กอง/สำนัก จำนวน 376 คน กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 194 คน และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.80 - 0.88 และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุโดยวิธีขั้นตอน

ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางอยู่ในระดับมากกว่า ร้อยละ 70 (2) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางในแต่ละกอง/สำนักแตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (3) ปัจจัยด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง ปัจจัยด้านสมรรถนะ และปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 (4) แนวทางในการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง คือ ควรนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การนำระบบสมรรถนะมาใช้ในการประเมินผลงานและการเลื่อนตำแหน่ง และผู้บริหารควรส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ABSTRACT

The objectives of this study were to (1) investigate the result of performance of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives, (2) compare the result of performance of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives in each offices, (3) study the factors affecting the performance of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives, and (4) recommend the guideline of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives.

The research was a survey research, quantitatively and qualitatively. Population consisted of 14departments, 376 government officers, samples were 194 officers; and instruments used in the research were questionnaire and in-depth interview. Reliabilities ranged from 0.80 to 0.88. Statistical tools employed were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.

The research result revealed that (1) result level of government officers’ performance in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives was more than 70%, (2) when compared the result of performance, it was found that performance results of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives in each offices were different, hypothesis, thus, was accepted (3) three factors consisted of good governance, motivation and competency factors positively affecting the result of performance of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives with .05 level of statistical significance, and (4)recommendations to enhance the performance of government officers in the Central Office of the Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives were; the application of good governance principle, continuously and seriously; the encouragement of career path management; moreover, competency system should be applied in government officer performance appraisal and promotion; and the management should enhance work motivation among employees.

Keywords: Result, Performance of Government Officers, Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

รอดโรคา น., บุณยรัตพันธุ์ เ., & เวชกิจ ด. (2013). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลาง. Modern Management Journal, 11(1), 48–60. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11798

Most read articles by the same author(s)