การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะด้วยโมเดลแบบผสม

Authors

  • ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, คุณภาพการบริการ, โมเดลแบบผสม, Service marketing mix, Service quality, Mixture model

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะของบริษัทขนส่ง จำกัดในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโมเดลแบบผสม และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วยตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการของบริษัทขนส่งจากัด ในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 388 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Window และโปรแกรม Mplus ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะของบริษัทขนส่ง จำกัดในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากและมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยโมเดลความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ โมเดลแบบผสม

 

ABSTRACT

The purposes of this research were to study the relationship between service marketing mix and service quality of Transport Company Limited of Operation Zone Northeast of Thailand by using mixture model and validate a relationship model was consistent with empirical data. The model consisted of two latent variables: service marketing mix and service quality. The data was collected by questionnaire with388 customers of Transport Company Limited of Operation Zone Northeast of Thailand by systematic sampling. The data was analyzed using SPSS for Window and Mplus program. The result showed that the service marketing mix was significantly related in a positive manner with the service quality, and the relationship model of between service marketing mix and service quality fits quite well with empirical data set.

Keywords: Service marketing mix, Service quality, Mixture model

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

วงศ์ศุภลักษณ์ ณ. (2013). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการรถโดยสารสาธารณะด้วยโมเดลแบบผสม. Modern Management Journal, 11(1), 61–72. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11800