ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Authors

  • กัณทิมา คุณาวงศ์ มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปภาวดี มนตรีวัต รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงาน, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, Organizational Commitment, Officers, Office of the Election Commission of Thailand

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 3) ศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 920 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน279 คน จากการคำนวณโดยใช้สูตรการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ การกำหนดแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก 2)ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ความท้าทายของงานความตระหนักว่าตนมีความสำคัญต่อองค์การ การมีส่วนร่วมในการบริหาร และความมีอิสระในงาน โดยตัวแปรทั้ง 4 ร่วมกันพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 51.4 และ 3) แนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การได้แก่ ควรกำหนดกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ให้อิสระในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ควรปลูกจิตสำนึกพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญของงานที่ปฏิบัติ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประชุมกำหนดนโยบายตามความเหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ ควรจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันภายในองค์การ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีอันจะก่อให้เกิดความผูกพันกันในหมู่พนักงาน นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชาควรให้ความชื่นชมและยอมรับในความสามารถของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อองค์การ

คำสำคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ พนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) to study the level of organizational commitment; 2) to study the factors affecting the organizational commitment; and 3) to study the appropriate ways to enhance organizational commitment of the Office of the Election Commission of Thailand’s officers. The study population consisted of 920officers of the Office of the Election Commission of Thailand, from which279 samples were obtained through stratified proportional sampling method. Accidental sampling method was also applied research instrument was questionnaire. Statistical tools employed were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.

The results showed that 1) organizational commitment of officers of the Office of the Election Commission of Thailand was at high level, with the highest mean on the aspect of intention to remain organizational membership. 2) the factors affecting organizational commitment were challenge of work, realization of self-importance to the organization, participation in administration, and work autonomy. All 4 variables could predict organizational commitment at 51.4 percent; and 3) the appropriate ways to enhance organizational commitment were: there should be more flexibility in rules and regulation necessary to facilitate workflow, more work autonomy and opportunities in making decision, officers should be instilled the realization of the importance of their operation, they should be provided with opportunities to initiate new ideas, and to participate in the meeting concerning policy formulation so to exchange their view with the executives which would lead to organization development, moreover, there should be parties or get together meetings in house to foster organizational harmony that would strengthen the commitment among officers. In addition, the management should admire and accept the officers with good performances or high capabilities, which would result in their confidence of their invaluableness and their worth to the organization.

Keywords : Organizational Commitment, Officers, Office of the Election Commission of Thailand

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

คุณาวงศ์ ก., มนตรีวัต ป., & ศันสนีย์วิทยกุล อ. (2013). ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. Modern Management Journal, 11(1), 83–94. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11803

Most read articles by the same author(s)