การสร้างความมีเสถียรภาพของระบบการผลิตกับแนวคิดการผลิตแบบลีน

Authors

  • ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

Keywords:

ความมีเสถียรภาพ, ระบบการผลิต, แนวคิดการผลิตแบบลีน, Stability, Production system, Lean production concept

Abstract

บทคัดย่อ

ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางอุตสาหกรรมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยอาศัยเครื่องมือทางการผลิตที่เป็นระบบ ส่งเสริมให้องค์กรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลานำในการผลิตที่รวดเร็ว คุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนลดลง และมีความยืดหยุ่นในการผลิตมากขึ้น องค์กรที่ใช้ระบบการผลิตแบบลีนต้องมีองค์ประกอบหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การมุ่งเน้นลูกค้า โดยระบบการผลิตแบบลีนมีส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญ คือความมีเสถียรภาพ ซึ่งมีเครื่องมือส่งเสริมความมีเสถียรภาพของการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดการที่มองเห็นได้ เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการกับสถานที่ปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวของผู้ปฏิบัติงานเอง (2) ระบบ 5ส เป็นระบบที่ถูกออกแบบเพื่อทำให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบและใช้เครื่องมือที่มองเห็นได้เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตอย่างมีเสถียรภาพ และ (3) การบำรุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม เป็นปรัชญา หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของการผลิตโดยการปรับปรุงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเครื่องมือที่สำคัญต่างๆ ในการสร้างความมีเสถียรภาพการผลิตในด้านคนและเครื่องจักร

คำสำคัญ : ความมีเสถียรภาพ ระบบการผลิต แนวคิดการผลิตแบบลีน

 

ABSTRACT

Lean Production System is a system of industrial management that covers product development, production, organization, human resource management and serving customer needs. Lean production system aims to reduce waste with continuous improvement and to meet highest customer satisfaction by using systematic production tools. The implementation of lean production system enables the organization to use the production resources effectively in shortest lead time, get higher quality, cost reduction and production flexibility. Any organizations utilizing the lean production system must consist of related departments and a common goal - customer oriented. The major fundamental component of Lean Production System is stability of production. The tools to promote stability of production consist of(1) visible management, the design of the working environments that operators can manage the workplace and solve problems leading to autonomous improvement. (2) 5S system is the system for which to arrange the workplace in right order and use the visible tools to obtain production goal with stability and(3) Total Productive Maintenance is philosophy, principle and method for improving performance of production by improving the method of maintenance. In this paper also presents the tools that enhance the stability of production especially in man and machine aspects.

Keywords : Stability, Production system, Lean production concept

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

พงศ์ธนาพาณิช ป. (2013). การสร้างความมีเสถียรภาพของระบบการผลิตกับแนวคิดการผลิตแบบลีน. Modern Management Journal, 10(2), 1–7. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11813