การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่

Authors

  • สุชนนี เมธิโยธิน อาจารย์ประจำคณะวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

การรับรู้ของเกษตรกร, กระบวนการดำเนินการของการปลูกยางพารา, Farmers Perception, Process of Office of the Rubber

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อความสำคัญของโครงการและกระบวนการดำเนินการตามโครงการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ ที่จำแนกตามภูมิภาค สมาชิกกลุ่มสังคม และอาชีพปลูกยางพารา ผลการวิจัยพบว่า 1). เกษตรกรสวนสงเคราะห์ในแหล่งปลูกยางใหม่มีการรับรู้ของเกษตรกรที่มีต่อความสำคัญของโครงการ และกระบวนการดำเนินการตามโครงการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ทั้งโดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 2). การรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ ของเกษตรกรที่ปลูก 3). ยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเกษตรกรที่มีฐานะเป็น-ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสังคม และเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองมีการรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ไม่แตกต่างกัน 4). การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามโครงการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางใน โครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักและอาชีพรองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เกษตรกรที่มีฐานะเป็น-ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสังคมมีการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามโครงการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ : การรับรู้ของเกษตรกร, กระบวนการดำเนินการของการปลูกยางพารา

 

ABSTRACT

The purposes of this research were to study and compare about the farmers perception towards the importance and process of Office of the Rubber Replanting Aid Fund according to the Rubber Planting Aid Project in the New Rubber Planting Resources. results revealed that:

1. The farmers of rubber planting aid group in the new rubber planting resources had the farmers perception about the importance and process of the project according to the Rubber Planting Aid Project in the New Rubber Planting Resources in each aspect and overall image at the moderate level.

2. The perception about the importance of Rubber Planting Aid Project in the new rubber planting resources of the north and north-east rubber farmers had the difference by statistical significance at .05 level. Whereas the farmers who were members-non members of the social group and the farmers who planted the rubbers for the primary and secondary vocation found that they had the perception about the importance of the Rubber Planting Aid Project in the New Rubber Planting Resources not different.

3. Perception about the process according to the Rubber Planting Aid Project in the New Rubber Planting Resources of the farmers who planted the rubber to be the primary and secondary vocation had difference by statistical significance at .05 level. For the north and north-east rubber farmers and the farmers who were members and non-members of social group, it was found that they had perception about the process according to the Rubber Planting Aid Project in the New Rubber Planting Resources not different.

Keywords : Farmers Perception, Process of Office of the Rubber

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เมธิโยธิน ส. (2013). การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่. Modern Management Journal, 10(2), 20–29. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819