รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์จ้างงานภายนอก

Authors

  • กิ่งพร ทองใบ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

การประกอบธุรกิจ, จัดหางาน, กลยุทธ์การจ้างงานภายนอก, Business Entity, Employment Service, Outsourcing Strategy

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจจัดหางานในประเทศไทย (2) ศึกษาลักษณะความต้องการจ้างงานภายนอกขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและ (3) สังเคราะห์รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานที่ตอบสนองกลยุทธ์การจ้างงานภายนอก

การวิจัยเป็นการวิจัยทางวิชาการประเภทพื้นฐาน ซึ่งอาศัยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 ราย ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจัดหางานจำนวน 20 ราย กลุ่มผู้บริหารองค์การภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการจ้างงานภายนอก 20 ราย และนักวิชาการด้านบริหารธุรกิจและนักวิชาชีพด้านแรงงาน 10 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสังเคราะห์วรรณกรรม และการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้วยการประชุมระดมสมอง

ผลการวิจัยพบว่า (1) การประกอบธุรกิจจัดหางานในประเทศไทยมี 2 ลักษณะ คือ ธุรกิจจัดหางานและธุรกิจจัดหาคนงานในระบบจ้างเหมาแรงงาน ธุรกิจจัดหางานในประเทศที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบันมี 192 ราย ส่วนธุรกิจจัดหางานในระบบจ้างเหมาแรงงานมีประมาณ 3,000 ราย (2) ลักษณะความต้องการจ้างงานภายนอกขององค์การภาครัฐและเอกชนองค์การภาครัฐมีความต้องการจัดหาคนงานโดยเป็นการดำเนินงานตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในประเภทการจ้างเหมาบริการโดยตั้งงบประมาณเพื่อซื้อบริการจากผู้รับจ้างในงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอ ส่วนองค์การภาคเอกชนมีความต้องการดำเนินการจ้างที่มีความต้องการแตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจและลักษณะงานที่จ้าง ทั้งการจัดหางานและจ้างเหมาแรงงาน และ (3) รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานที่ตอบสนองกลยุทธ์การจ้างงาน มีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างธุรกิจจัดหางานและธุรกิจจัดหาคนงานในระบบจ้างเหมาแรงงานโดยรูปแบบธุรกิจจัดหางานเริ่มจากการจัดตั้งธุรกิจ การติดต่อลูกค้า การสรรหาคนงาน และจัดส่งคนงานไปยังลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งธุรกิจจัดหางานจะต้องทำรายงานการจัดหางานเสนอกรรมการจัดหางาน ส่วนธุรกิจจัดหาคนทำงานในระบบจ้างเหมาแรงงาน ต้องมีการตรวจสอบการทำงาน และจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างคนงานเพิ่มเติมจากกิจกรรมของธุรกิจจัดหางาน

คำสำคัญ : การประกอบธุรกิจ จัดหางาน กลยุทธ์การจ้างงานภายนอก

 

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) study the conditions and nature of employment service business in Thailand 2) study the demand of employment outsourcing strategy using by government and private organization and 3) synthesize the model of employment service business activity for response to outsourcing strategy

This research was pure research with survey from relevant literature and data synthesis from 50key persons focus group including 20 persons from employment service businesses, 20 persons from government and private organizations and 10 persons from academy and professionals.

The research finding were 1) two type of the employment service business in Thailand; 192recruiter and 3,000 subcontractors; 2) The demand of employment outsourcing strategy using by government organization was on service providing under procurement regulation while private organization had different demands according to type of business and job. 3) The model of employment service business activity for response to outsourcing strategy was different between recruiter and subcontractor. The model for recruiter composed of four activities, starting with business establishment, contract customers, recruiting and sending labors to fill the job. But in subcontractor business, model was increased job monitoring and pay after sending labors to serve the client organization too.

Keywords: Business Entity, Employment Service, Outsourcing Strategy

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ทองใบ ก. (2013). รูปแบบการประกอบธุรกิจจัดหางานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์จ้างงานภายนอก. Modern Management Journal, 10(2), 30–39. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11822