การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมช่วง พ.ศ. 2545 – 2550

Authors

  • สุรีย์ เข็มทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

งานวิจัย, การตลาดโรงแรม, พ.ศ. 2545 – 2550, Marketing Research, Hotel Business, The period of 2002-2007

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม การตลาดของโรงแรม และสังเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดของ โรงแรมทางการตลาดในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ งานวิจัยด้านการตลาดของโรงแรมที่ตีพิมพ์ช่วง ปี พ.ศ. 2545-2550 จำนวน 117 ฉบับ มีแหล่งที่มา 3 แห่ง คือ จากวารสารต่างประเทศ เอกสารการประชุมสัมมนา และวิทยานิพนธ์ เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหาที่ประกอบด้วย ข้อมูลหัวข้อที่ทำการศึกษา ข้อมูลวิธีดำเนินการวิจัย และ ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษานี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาและตีพิมพ์ในเอกสารต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและเชิงปริมาณ และ เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 หัวข้อที่ศึกษาของงานวิจัย พบว่า ร้อยละ 59.8 ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ทางการตลาด ซึ่งใน หัวข้อนี้พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ /เว็บไซต์ มีการศึกษามากที่สุด และร้อยละ 40.2 เป็นการศึกษา เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางการตลาด ซึ่งในหัวข้อนี้พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของลูกค้าเป็นอันดับสูงสุด

คำสำคัญ : งานวิจัย, การตลาดโรงแรม, พ.ศ. 2545 – 2550

 

Abstract

The aims of this study are to review the hotel marketing and development research, and to analyse and propose the topical research issues for future study. The sample covers 117 hotel marketing research published for the period of 2002-2007 in three sources: journal articles published in overseas, proceeding and conference paper, and dissertations. The data were collected by using the checklist instrument including research topics, methods of study design and data analyses. Descriptive statistics were used to analyse the data. The results show that the vast majority of hotel marketing research published in journals in overseas. In terms of methodology, most studies were quantitative and survey-based. A total of 59.8% of the papers was published in the years of 2005-2007. Also, 59.8% of the papers were conducted in the marketing function research topics, of these, studies examined the Internet marketing and Websites had the strongest representation. A total of 40.2% was conducted in the marketing environment research topics, of these, studies examined the consumer behaviors had the strongest representation.

Key words : Marketing Research, Hotel Business, The period of 2002-2007

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เข็มทอง ส. (2013). การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมช่วง พ.ศ. 2545 – 2550. Modern Management Journal, 7(2), 41–52. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11828

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>