การรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Authors

  • ธีรโชติ ครัวจัตุรัส Senior Supervisor บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • ราณี อิสิชัยกุล รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ระบบรักษาความปลอดภัย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), Security system, Thai Airways International Public Company Limited

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัยของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับระดับ การรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านความมั่นคงการบินของ พนักงานกับระดับการรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัย และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง การรับรู้ของพนักงานระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือ พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 18,602 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเชิงชั้นได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เครื่องมือใน การวิจัยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียว การทดสอบที การทดสอบเอฟ การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่และการทดสอบเพียร์สันไค-สแควร์

ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี ระดับการรับรู้ต่อระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับดี 2) ปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของอายุ ตำแหน่งงานและอายุงานมี ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 3) ความรู้ด้านความมั่นคงการบินไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัยของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 4) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ผู้บริหารของบริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) ควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมความรู้ด้านความมั่นคงการบินกับพนักงานที่มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี มีตำแหน่งงานเป็นพนักงานทั่วไป (ระดับ 1-4) หรือที่มีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี

คำสำคัญ : ระบบรักษาความปลอดภัย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

 

Abstract

The objectives of this research were: (1) to study the perception level of employees on aviation security system of Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnnabhumi International Airport; (2) to study the relationship between personal characteristic factors of employees and the level of employee perception on the security system; (3) to study the relationship between aviation security knowledge of employees and the level of employee perception on the security system; and (4) to recommend improvement of the perception level of employees on the aviation security system of Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnnabhumi International Airport.

This research was survey research. The population was 18,602 employees of Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnnabhumi International Airport. The samples consisted of 400 employees using stratified random sampling. The instrument used for collecting data was a questionnaire. Statistical analysis were percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, t-test, F-test, Multiple Comparison and Pearson Chi-Square.

The result of the research revealed as followings: (1) the perception level of the employees on the security system was at the good level; (2) personal characteristic factors of the employees in terms of age, position and year of employment were related to employees perception on the aviation security system with statistical significance at 0.05; (3) aviation security knowledge of the employees was not related to the perception on the aviation security system of Thai Airways International Public Company Limited at Suvarnnabhumi International Airport; and (4) the recommendation was that the management of Thai Airways International Public Company Limited should provide aviation security training courses for employees who were between 20-30 years of age with the position level 1-4 or less than 5 years of employment.

Keywords : Security system, Thai Airways International Public Company Limited

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ครัวจัตุรัส ธ., & อิสิชัยกุล ร. (2013). การรับรู้ของพนักงานต่อระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. Modern Management Journal, 7(2), 69–82. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11832