ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี

Authors

  • นลินธร เชื้อเมืองพาน มหาบัณฑิตหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นวลเสน่ห์ วงศ์เชิดธรรม รองศาสตราจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Keywords:

ความรับผิดชอบต่อสังคม, องค์กรธุรกิจ, จังหวัดปทุมธานี, Social Responsibility, Business Organization, Phathunthanee Province

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (2) การปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในแต่ละด้านและ (3)เปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้านขององค์กรจำแนกตามลักษณะขององค์กรธุรกิจ

ประชากรคือ องค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 877 บริษัท กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน ประกอบด้วยจำนวน 274 บริษัท เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชนด้านการปฏิบัติด้านแรงงานด้านการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมเห็นด้วยในระดับมาก (2) การปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิผู้บริโภค ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านการศึกษา เห็นด้วยในระดับปานกลาง และ (3) เปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้านขององค์กร จำแนกตามลักษณะองค์กรธุรกิจ ในด้านระยะเวลาการก่อตั้งสถานประกอบการที่แตกต่างกันกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านพัฒนาชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิผู้บริโภค ด้านวัฒนธรรม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นด้านพัฒนาชุมชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับขนาดอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านพัฒนาชุมชนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิทธิผู้บริโภค ด้านวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านพัฒนาชุมชนด้านสุขอนามัยแตกต่างกัน

คำสำคัญ : ความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรธุรกิจ จังหวัดปทุมธานี

 

ABSTRACT

The purposes of this research are to (1) study the policy of Corporate Social Responsibility of business organizations; (2) study the activities of Corporate Social Responsibility of business organizations; and (3) compare the Corporate Social Responsibility activities from different classification of business organizations.

The population is the 877 business organizations located in Pathumthani area. The sample size of 274 companies is calculated and derived from Taro Yamane’s formula. The tool used in this survey is questionnaire. The methods of statistics used in this research are descriptive statistic including average percentage, standard deviation and inferential statistic using one-way ANOVA. The research results demonstrated (1) the organizations receive high score for CSR policy in regards to corporate governance, human rights, labor practice, environmental practice, fair practice, consumer care and social justice & community development. (2) High scores are also given for CSR activities in terms of community development, health, environment, consumer rights and culture while moderate score is given for education. (3) There was no significant difference when comparing CSR in different aspects of the organizations by classification of the business characteristics based on establishment time and CSR activities for community development, health, education, environment, consumer rights and culture are observed except for community development that shows significant difference. On the other hand, when comparing based on the size of the industry with CSR activities, there was a 0.5 significant difference in terms of community development while health, education, environment and consumer right reveal no significant different. Therefore, comparing the business type’s difference with the CSR activities, community development and health portrays “significant difference”.

Keywords : Social Responsibility, Business Organization, Phathunthanee Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เชื้อเมืองพาน น., ตั่งโพธิสุวรรณ ส., & วงศ์เชิดธรรม น. (2013). ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี. Modern Management Journal, 10(2), 74–84. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11834